Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 433/30.11.2010
privind aprobarea "Planului Urbanistic Zonal Locuinte si functiuni complementare", Ciarda Rosie, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-026521/26.10.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 6006 din 09.11.2009;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 14/09.12.2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 560/2008 și de Raportul de Avizare Favorabil nr. 02/PV-01.07.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Ciarda Rosie, Timisoara, având ca beneficiar pe Brege Florian, Brege Elena si S.C. Victoria Facility Investment S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 104/2008, realizat de S.C. SDR Project S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Indicii de construibilitate propuși pentru UTR LI zona rezidentiala (cladiri de locuit, pentru maxim 2 familii) :
POT max = 35 %
CUT max = 1.05
Regim maxim de înălțime: S+P+2E
Hcornisa = 9,50 m
Indicii de construibilitate pentru UTR DC1, zona dotari si comert:
POT max = 40 %
CUT max = 1,2
Regim maxim de inaltime: S+P+2E
Hcornisa = 9,50 m
Indicii de construibilitate pentru UTR DC2, zona dotari si comert:
POT max = 40 %
CUT max = 1,2
Regim maxim de inaltime: S+P+2E
Hcornisa = 9,50 m
Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Ciarda Rosie, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat cu suprafața totală de 11590 mp, este înscris în CF nr. 417758 nr. cadastral CAD: 417758 si reprezinta teren arabil intravilan, fiind proprietatea beneficiarilor Brege Florian, Brege Elena si S.C. Victoria Facility Investment S.R.L.
Art. 4: Accesul principal pe sit este accesibil dinspre nord de pe drumul de exploatare DE 1504/1/12, așa cum reiese și din Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2009-003843/14.05.2009.
Terenul afectat de trasarea străzilor propuse urmează a trece în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara. (conform planșei de Circulația terenurilor).

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Ciarda Rosie, Timisoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Tehnice;
-Institutiei Arhitectului Sef;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției de Mediu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarilor Brege Florian, Brege Elena si S.C. Victoria Facility Investment S.R.L.;
-Proiectantului S.C. SDR Project S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara