Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 28/26.01.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale - Faza tratare", str. Ovidiu Cotrus - Zona C.E.T. Calea Sagului, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2009-016903/15.01.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismu, modificată;
Având în vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.154 din 11.01.2010;
Având în vedere Avizul prealabil de Oportunitate nr 12/20.01.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/27.01.2009 si Raportul de Avizare Favorabil nr. 06/PV-12.11.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) și alin. (5) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale - Faza tratare", str. Ovidiu Cotrus - Zona C.E.T. Calea Sagului, Timișoara, având ca beneficiar Municipiul Timișoara, întocmit conform Proiectului nr. 5.03/2009, realizat de SC Pilot Team SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc indicii de construibilitate permisi pentru zona: regimul de înălțime de P+2E, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,2, spații verzi de minim 34,8 % din suprafața totală a parcelei - conform Avizului pentru Protectia Mediului nr. 154/11.01.2010, acces auto in baza servitutii de trecere inscrisa in CF 409857 Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8442, Chisoda) si a acordului cu nr. 17513/20.11.2009 din partea SC Retim Ecologic Service SA, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație TH2009-008167/ 26.11.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale - Faza tratare", str. Ovidiu Cotrus - Zona C.E.T. Calea Sagului, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat in suprafata totala de 20.000 mp, este înscris în CF nr. 409857, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8442, Chisoda), nr. top 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2, teren aflat in domeniul privat al Municipiului Timișoara.
Accesul pe parcela : 4/ se va face prin servitute de trecere cu mașina și piciorul pe o lungime de L = 263,34 m și o lățime de l = 3m.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale - Faza tratare", str. Ovidiu Cotrus - Zona C.E.T. Calea Sagului, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului Municipiul Timișoara - Directia de Mediu;
- Proiectantului SC Pilot Team SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara