Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 409/16.11.2010
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș", Timișoara" și a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiții


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 26641/05.11.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei - pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei - pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș", Timișoara" și a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiții, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 23/26.01.2010;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 23/26.01.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 11/27.01.2009 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș", Timișoara" și a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și Analizei cost - beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiții;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 305/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș", Timișoara" și a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiții;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1. - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
În baza Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului) nr. 1118/2338.30.10.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" în cadrul Axei prioritare "Îmbunătățirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică articolul 31 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 11/27.01.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 23/26.01.2010 și 305/29.07.2010 ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, articol care va avea următorul conținut:

"Art. 31. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 95.348,73 lei, alcătuită din:
a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 60.805,33 lei;
b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 34.543,40 lei.


Art. 2: Se aprobă introducerea unui nou articol, după articolul 31, care va avea următorul conținut:
"Art. 32. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.204.966,38 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 715.235,77 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.489.730,61 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform prevederilor legislației în vigoare, în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare".

Art. 3: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 11/27.01.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 23/26.01.2010 și 305/29.07.2010, ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara