Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
August 

Hotararea Consiliului Local 49/03.08.2016
privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 18632/28.07.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 - privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timișoara în societate comercială pe acțiuni și asocierea Municipiului Timișoara cu Județul Timiș, Orașul Deta și Orașul Jimbolia, în vederea înființării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Timisoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM SA Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor Anexa 3 alin. 3 privind sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente.
Având în vedere art. 7 și 8 din Contractul de delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiș și AQUATIM SA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea spre administrare și folosință către S.C. AQUATIM S.A. a bunurilor reprezentând racorduri, bransamente, rețele de apă, rețele de canalizare menajeră și canalizare pluvială rezultate în urma lucrărilor recepționate, aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara" transmise și înregistrate în evidența mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timișoara, cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timis și S.C. AQUATIM S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1.

Art. 3: Punerea la dispoziția operatorului a bunurilor din Anexa 1 se va face prin încheierea unui Act Adițional la Contractul de delegare a bunurilor Nr. 932 din 19.01.2010.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara și S.C. AQUATIM S.A. Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Clădiri,Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara