Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 186/26.04.2005
privind asocierea dintre Municipiul Timisoara si FCU Politehnica Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 6576/13.04.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere procesul verbal al sedintei Comisiei de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 34/1998, din data de 24.03.2005;
Având în vedere adresa nr.332/07.04.2005 înaintată de FCU Politehnica Timisoara;
Luând în considerare Procesul-Verbal al Comisiei de negociere din data de 12.04.2005;
În conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit. (f), (n),(p) si (x) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asocierea, pe o perioadă de 10 ani, între Municipiul Timisoara, cu sediul în B-dul C.D.Loga nr.1, si FCU Politehnica Timisoara, cu sediul în Timisoara, B-dul Regele Ferdinand I nr.2, conform Contractului de asociere care constituie Anexă și face parte integrantă din prezenta hotârâre.

Art.2: În cadrul asocierii prevăzută la art.1, Municipiul Timisoara va pune la dispozitia FCU Politehnica Timisoara, spatiul situat în Timisoara, str. Rodnei nr.1, înscris în CF nr.38, nr.top.332, proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pentru desfacerea de articole sportive cu însemnele FCU Politehnica Timisoara.
Schimbarea destinatiei spatiului sau a profilului de activitate, sau desfacerea în spatiul pus la dispozitie, de produse care nu au însemnele FCU Politehnica Timisoara, duc la rezilierea contractului de asociere.

Art.3: FCU Politehnica Timisoara va achita bugetului local 1% pe lună din cifra de afaceri dar nu mai putin de 200 milioane lei/ an.
FCU Politehnica Timisoara este scutită de plata sumei prevăzută la alin.1, pentru primele 12 luni de la încheierea contractului de asociere, cu obligatia acesteia de a amenaja pe cheltuiala sa spatiul prevăzut la art.2 din prezenta hotârâre.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Juridice;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- FCU Politehnica Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara