Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 102/30.03.2010
pentru respingerea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.2240/5741/11.03.2010 al Direcției Poliția Comunitară aprobat de Primarul Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul Verbal al Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 30.03.2010;
Având în vedere prevederile Legii nr.371 /20.09.2004 - privind înfiintarea, organizarea si funcționarea Politiei Comunitare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor , modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (b), (c) si (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009, nu a întrunit condițiile impuse de preevderile art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009, prin introducerea după articolul 28 a unui nou articol, articolul 281 cu următorul cuprins:
"(1) Stationarea autovehiculelor in zona pietelor agro-alimentare, targurilor si oboarelor, precum si a altor zone aprobate de Comisia de Circulatie se face fara depasirea intervalului de timp permis in zonele de stationare cu durata limitata la 1(una) ora respectiv 2(doua) ore si in baza unor tichete speciale de stationare care pot fi procurate atat de la sediul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cat si de la centrele de distributie a presei si alte puncte de distributie a tichetelor de pe raza municipiului Timisoara.
(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda contravențională, cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor și plata contravalorii prestației efectuate, următoarele fapte:
a) Staționarea în zona piețelor agro-alimentare, târgurilor și oboarelor a autovehiculelor cu depășirea intervalului de timp permis în zonele de staționare cu durata limitată, la 1( una) oră marcate și semnalizate corespunzător, prin indicatoare cu plăcuțe adiționale montate de S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., precum și utilizarea autovehiculelor, pe post de depozit pentru mărfuri, destinate comercializării.
b) Staționarea autovehiculelor cu depasirea intervalului de timp permis în zonele cu limitare la 1(una) oră respectiv 2(doua) ore , marcate și semnalizate corespunzător, aprobate de Comisia de Circulație, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
c) Neafișarea tichetului special de staționare la loc vizibil pe parbrizul sau pe geamul din stânga-față, în interiorul autovehiculului.
(3) Amenda contravențională pentru nerespectarea prevederilor art. 281 alin.2 lit. a), b)și c), este cuprinsă între: 500 - 1000 lei pentru persoanele fizice și juridice.
(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute, se face de către agentii de Poliție Comunitară din cadrul Direcției Poliția Comunitară Timișoara sau alte persoane împuternicite de Primarul Municipiului Timișoara.
(5) În cazul în care contravenientul este de față, acesta va fi legitimat de către agentul constatator care va întocmi pe loc procesul -verbal de constatare a contravenției, si se va dispune eliberarea domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara de vehiculul respectiv.
(6) În cazul în care contravenientul nu este de față sau deși prezent, refuză să se legitimize, agentul constatator poate dispune ridicarea vehiculului. Ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului respectiv, în spații special amenajate, se efectuează de către unitățile specializate și autorizate în condițiile legii, in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2001.
(7) În momentul în care deținătorul se prezintă pentru ridicarea vehiculului, acesta va fi legitimat de către agentul constatator, care va întocmi procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției si va dispune eliberarea sau deblocarea acestuia.
(8) Restituirea vehiculelor se efectuează de catre unitățile specializate și autorizate, după ce se face dovada achitării amenzii contravenționale și a cheltuielilor reprezentind contravaloarea operațiunilor efectuate, in conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2001.
(9) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.
(10) Constatarea și sancționarea contravenției, se va efectua în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Politia Comunitara , Direcția Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Politia Comunitara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Directiei Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calității;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara