Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 76/24.02.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective si servicii", Str. Mircea cel Bătrân, nr. 32-34 si str. Horia nr. 29, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-001097/16.02.2009 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
In baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) și alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuințe colective si servicii", str. Mircea cel Bătrân nr. 32-34 si str. Horia nr. 29, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. Global Communication S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 59/MIR1/07, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime maxim de P+3E+2Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinte", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, conform Avizului Comisiei de Circulatie TH2007-006237/24.01.2008, locurile de parcare pe domeniul public se vor amenaja cu respectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2000 - privind aprobarea Metodologiei privind amenajarea de locuri de parcare și de staționare pe domeniul public, în afara carosabilului - , procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,8, spații verzi de 10% din suprafața totală a parcelei conform Avizului Agentiei Regionale de Protectia Mediului Timisoara nr. 7275/29.12.2008.

Art.3: Obtinerea Autorizatiei de Construire este condiționată de edificarea constructiilor doar pe terenuri proprietate privată a beneficiarilor, cu acordul dat în formă autentică al proprietarilor terenurilor pe care se intenționează a se construi.

Art.4: Terenul studiat, în suprafață totală de 2164 mp, este înscris în:
- C.F. nr. 9701 cu nr. cadastral 21676 casă și curte în suprafață de 275 mp, nr. cadastral 21677 grădină în str. Mircea cel Bătrân nr. 32, în suprafață de 261 mp, nr. cadastral 21643/2 în suprafață de 388 mp cu interdicție de înstrăinare, grevare, demolare, dezmembrare, restructurare si închiriere in favoarea BANCA ITALO-ROMENA SpA- AG TIMIȘOARA, proprietar S.C. Global Communication S.R.L, pentru care s-a obținut acordul Băncii cu nr. 1007/29.02.2008;
- C.F. nr. 2 cu nr. cadastral 21678 stradă Mircea cel Bătrân în suprafață de 165 mp, proprietar Primăria Municipiului Timișoara
- C.F. 9702 cu nr. cadastral 21675 casă și curte în str. Mircea cel Bătrân în suprafață de 793 mp, proprietar teren Statul Roman și S.C. Eurolaps S.R.L. pe construcții cu promisiune de vânzare-cumpărare in favoarea SUCI JIVCO
- C.F. 16671 cu nr. cadastral 21646/2 grădină în str. Horia nr. 29 in suprafață de 282 mp, proprietar Schmidt Vilma.

Art.5: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective si servicii", str. Mircea cel Bătrân nr. 32-34 si str. Horia nr. 29, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective si servicii", str. Mircea cel Bătrân nr. 32-34 si str. Horia nr. 29, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Beneficiarului S.C. Global Communication S.R.L,;
- Proiectantului SC ATELIERELE ARHITECH SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara