Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 28/29.01.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr. 83 B, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-000989/28.01.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-000989/28.01.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.01.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-000989/28.01.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 30/17.05.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 1/23.01.2019;
Având în vedere avizul favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-989/29.01.2019 cu privire la cu privire la realizarea accesului din strada Arh. Duiliu Marcu, teren identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 - teren domeniul public;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 145 din 27.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara isi da acordul cu privire la realizarea accesului public din strada Arh. Duiliu Marcu, teren identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 - proprietar Municipiul Timisoara - domeniu public, conform avizului favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. CT2018-5456/29.01.2019, avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005098/24.10.2018 cu planșa anexă și planșei de reglementări urbanistice nr. U03/1.

Art.2: Se aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr. 83 B, Timișoara, beneficiar FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT "IOAN SLAVICI" și S.C. TITUS S.R.L., elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 20/2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se stabilesc condițiile de construire:
Funcțiunea propusă pe terenul reglementat:
- functiune mixta: imobil pentru centru de afaceri, invatamant, cercetare, cultura si comert
- P.O.T. max. = 50%
- C.U.T. Max. = 3.50
- Regim de înălțime max. S+P+6E+Er
- Hmax. = 32 m
Accente pot ocupa maxim 30% din suprafata fatadei (depasind limita de implantare) conform planșei de reglementari U03.
Se va respecta retragerea față de limitele laterale: 6 metri fata de limita sud-vestica.
Se va respecta retragerea față de limita front stradal: 10.5 metri fata de limita nord-vestica.
Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare.
Zone verzi propuse in documentație și în conformitate cu Decizia de incadrare a Agenției pentru Protecția Mediului nr. 145/27.12.2018: zone verzi 15%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.
Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005098/24.10.2018 si plansa anexa; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U..
Pentru accesul din strada Arh. Duiliu Marcu a fost obținut acordul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. CT2018-20.11.2018 si avizul favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-989/29.01.2019, teren identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 - proprietar Municipiul Timisoara - domeniu public.
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr.83 B, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este în suprafață totală de 1353 mp., teren înscris în- CF 447053, nr. cad. 447053, proprietar FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT "IOAN SLAVICI" (poziție transcrisă din CF nr. 426745 Timișoara, din CF 445857 Timișoara, din CF 405303 Giroc) - se noteaza drept de superfice în favoarea SC TITUS SRL pe o perioada de 10 ani in vederea construirii unui imobil constand in "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter-in doua corpuri" (poziție transcrisă din CF nr. 426745 Timișoara și din CF 445857 Timișoara).

Art.4: Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism nr. 20/2017 - PUZ "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr. 83 B, Timișoara și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat, și a accesului din strada Arh. Duiliu Marcu..

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor;
- Proiectantului;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOȚIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara