Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 95/30.03.2010
privind aprobarea alocării terenului în suprafață totală de 92,98 ha alcătuit din mai multe parcele înscrise în următoarele C.F. -uri cu numerele: 135381, 200081, 200084, 200086 în vederea realizării unei Infrastructuri Regionale pentru Afaceri și Inovare în sectorul Tehnologiei Informației și Comunicării, în Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 6342/18.03.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere - Domeniul major de intervenție 1.1.- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere, în cadrul operațiunii eligibile - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;
Ținând cont de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și Ordinului nr. 2.548/2009 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, aprobată și modificată prin Legea nr. 50/2003;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă alocarea terenului în suprafață totală de 92,98 ha., aflat în proprietatea Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, alcătuit din mai multe parcele cu următoarele suprafețe, înscrise în următoarele C.F.-uri: C.F. nr. 135381, nr. top A 604 - 10,29 ha.; nr. top Ps 612 - 8,47 ha.; nr. top Ps 614 - 17,60 ha.; nr. top Ps 677 - 11,53 ha.; nr. top Ps 698 - 9,59 ha.; nr. top Ps 673 - 0,25 ha.; nr. top Ps 675 - 10,74 ha.; nr. top Ps 681 - 7,91 ha.; C.F. nr. 200081 nr. top Ps 610/2 - 7,5143 ha.; C.F. nr. 200084 nr. top Ps 608/2 - 0,9837 ha.; și C.F. nr. 200086 nr. top Ps 607/2 - 8,1020 ha., în vederea realizării unei Infrastructuri Regionale pentru Afaceri și Inovare în sectorul Tehnologiei Informației și Comunicării, în Municipiul Timișoara.
(2) În cazul nerealizării obiectivului menționat la alin.(1) al art.1 din prezenta hotărâre, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, care deține dreptul de administrare asupra terenului, își rezervă dreptul de a schimba destinația terenului în alte scopuri.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare, Direcția Urbanism prin Serviciul Banca de Date Urbane, Direcția de Mediu și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Banca de Date Urbane;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara