Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 88/09.09.2016
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafețe de 25 mp și una de 2,25 mp teren, situat în Timișoara, către Agenția de Protecția Mediului Timiș pentru amplasarea a patru Stații de monitorizare a calității aerului și a unui panou informare cetățeni.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-21997/08.09.2016 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafețe de 25 mp și una de 2,25 mp teren, situat în Timișoara, către Agenția de Protecția Mediului Timiș pentru amplasarea a patru Stații de monitorizare a calității aerului și a unui panou informare cetățeni;
Având în vedere Adresele nr.96542/DM/02.09.2016 și 98677/DM/07.09.2016 a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDM2016-522/2016.
Având în vedere Documentația cadastrală pentru eliberarea Hotărârii Consiliului Local în vederea obținerii autorizației de construire pentru noul amplasament al stației de monitorizare a calității aerului TM-1 Calea Șagului, Proiect nr.250/2016, întocmită de S.C. PILOT CAD S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.RM2016-2599/07.09.2016;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-21786/07.09.2016 a Compartimentului Administrare Fond Funciar în care se menționează că parcela cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscrisă în CF nr.413882 Timișoara, nr.CF vechi 116417 nu a fost solicitată de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-21786/07.09.2016 a Biroului Clădiri în care se menționează că pentru parcela cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscrisă în CF nr.413882 Timișoara, nr.CF vechi 116417 nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor legii nr.10/2001 și nici cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza OUG nr.94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Adresa nr.SC2016-21786/08.09.2016 a Serviciului Juridic în care se menționează că pentru parcela cu nr.cad/nr.top. 26404/1/1/1, înscrisă în CF nr.413882 Timișoara, nr.CF vechi 116417 nu sunt litigii pe rolul instanțelor de judecată;
Având în vedere prevederile art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b) și alin.4 lit.f) și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș a terenului în suprafață de 25 m.p. din suprafața totală de 23.009 m.p. înscrisă în CF nr.413882 Timișoara, nr.top.26404/1/1/1, pentru reamplasarea stației de monitorizare a calității aerului TM-1 Calea Șagului, conform Documentației cadastrale, Proiect nr.250/2016, întocmită de S.C.PILOT CAD S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Înscrierea în Cartea Funciară a notărilor corespunzătoare potrivit Proiect nr.250/2016, întocmit de S.C.PILOT CAD S.R.L. se va efectua prin grija Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător art.1 pct.4 și art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafețe de 25 mp și una de 2,25 mp teren, situat în Timișoara, către Agenția de Protecția Mediului Timiș pentru amplasarea a patru Stații de monitorizare a calității aerului și a unui panou informare cetățeni.

Art.4: Se aprobă radierea din C.F.nr. 441873 Municipiu Timișoara a sarcinii privind dreptul de folosință gratuită pe 49 de ani în favoarea Agenției de Protecția Mediului, înscrisă sub nr.13860/27.02.2008.

Art.5 : Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu și Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Agenției de Protecția Mediului Timiș;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara