Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 390/13.12.2011
privind aprobarea modalității de acordare a gratuitații la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr.AS 110092507/07.12.2011 al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societați comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățamânt, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.62/01.03.2011 - privind modificarea și completarea tarifelor la transportul de calatori în Municipiul Timișoara.
Având în vedere Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;
Având în vedere Adresa nr. 18305/05.12.2011 a Regiei Autonome de Transport Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) lit.d) și, alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba plata lunară pentru un numar mediu de 2850 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, începand cu data de 01.01.2012 până la data de 31.12.2012.
Art. 2: Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sunt persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, insoțitorul copilului cu handicap accentuat în prezența acestuia, insoțitorul adultului cu handicap auditiv și mintal accentuat în prezenta acestuia.
Art. 3: Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 și se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 -Asigurări și asistență socială în sumă totală de 3.180.600 lei.
Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele menționate la art. 2 se face pe baza facturii emisa de Regia Autonomă de Transport Timișoara, pana în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.
Art. 5: Persoanele mentionate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a Carții de identitate sau pe baza cardului eliberat de catre Regia Autonomă de Transport Timișoara.
Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:
- Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara;
- Regia Autonomă de Transport Timișoara.
Art.7: Prezenta Hotărâre se comunică :
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Patrimoniu;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Directiei Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;
- Regiei Autonome de Transport Timișoara;
- Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ȘTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara