Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 492/24.10.2018
privind aprobarea proiectului "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" si a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24781/23.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 24781/23.10.2018, întocmit de către Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 24781/23.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa ADR Vest înregistrată cu nr. CDE2018-1016/22.10.2018;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 476/25.09.2018 privind aprobarea proiectului "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" si a cheltuielilor legate de proiect;
Luând în considerare Acordul - cadru de prestări servicii nr.108/16.04.2014 cu asocierea formată din SC ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA - lider și ASTRA Vagoane Călători SA.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă studiul privind variantele de achizitie si/sau modernizare tramvaie întocmit de SC Club Feroviar SRL Bucuresti, conform Anexei 1.

Art. 2: Se aprobă proiectul "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1.

Art. 3: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", conform Anexei 2.

Art. 4: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", în cuantum de 42.323.353,44 lei (inclusiv TVA).

Art. 5: Se aprobă contribuția proprie în proiect a 919.986,68 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 844.966,68 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4".

Art. 6: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 7: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8: Se aprobă Anexa 3 privind descrierea sumară a investiției: "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 9: Se împuternicește domnul Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Timișoara.

Art. 10: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 476/25.09.2018 se abrogă.

Art. 11: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 12: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică de către secretarul municipiului:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 24.10.2018, cu un număr de 23 voturi pentru, voturi abțineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 23 consilieri prezenți.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara