Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 363/28.09.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș"-Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-022275 din data de 17.09.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Fișa Tehnică nr.138/ 17.09.2010 de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) și alin. 4, lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș" - localitatea Timișoara, întocmit de către asistența tehnică asigurată de Eptisa Servicios de Ingenieria SA (Spania) în consorțiu cu WS Atkins International LTD (UK), în cadrul măsurii ISPA 2000/RO/16/P/PE/004, contractul nr. 2000/RO/16/P/PE/004-04, "Asistență tehnică pentru întărirea capacității instituționale pentru regionalizarea serviciilor de apă și canalizare, Timiș, România"cu indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la Art. 1. se asigură din:
Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocații de la bugetul de stat, alocații de la bugetele locale, contribuții din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituții Financiare Internaționale sau bănci comerciale.

Art. 3 :Obiectivele de investiții vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se află în domeniul public al localității Timișoara. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.

Art.4 : La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 307/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș" .

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- SC AQUATIM SA. Timișoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara