Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 458/09.09.2019
privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Horticultura SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-21277/26.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-21277/26.08.2019 al Compartimentului Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-21277/26.08.2019;
Având în vedere Adresa Direcției Economice nr. SC2019-21277/28.08.2019;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la HORTICULTURA SA nr. 7/30.07.2019 înregistrată cu nr. SC2019-021252/26.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecție în vederea evaluării/selecției membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara 498/24.10.2018 privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație la HORTICULTURA SA;
În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
În temeiul dispozițiilor art. 3 din Anexa 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Horticultura S.A., conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și normelor de aplicare a acesteia.
Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara va propune candidați pentru funcția vacantă de membru al Consiliului de Administrație la Horticultura S.A, propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de către expertul independent contractat în acest sens, și de către Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2017.

Art.2: Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare și cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobate în acest sens.
Anunțul privind selecția membrilor în consiliul de administrație se publică, prin grija Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.
Sursa de finanțare a procedurii de selecție este asigurată din bugetul local pe anul 2019, la Capitolul 51.02. " Autorități executive".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Guvernanța Corporativă și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Evidență a Persoanelor;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Societății Horticultura SA;
- Compartimentului Guvernanța Corporativă;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara