Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 4/25.01.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte si functiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 ( nr. cad. vechi A715/1/10), Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR 2017-000314/ 18.01.2017 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/19.03.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 03/10.03.2016;
Având în vedere Avizul Consiliului Județean Timis nr. 35/10.10.2016, Avizul de Principiu al Autorității Aeronautice Civile Romane nr. 30048/972/29 noiembrie 2016, Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 16 din 14.03.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona locuinte si functiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timișoara, având ca beneficiari pe Todea Dorina si Todea Gheorghe, întocmit conform Proiectului nr. 272/2015, realizat de S.C. ATELIER CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: pentru parcelele 1 - 11: regimul de înălțime de max. (S/D)+P+E+Er/M, H max = 17.00 m, H cornișă = 12.00 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2015-0002851/ 05.11.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT de max 35 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0.9. Spațiile verzi și plantate se vor asigura pe lotul nr. 12, reprezentând minim 10.02 % din suprafata de teren reglementat prin PUZ (conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin Decizia de încadrare nr. 16/14.03.2016).

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte si functiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 ( nr. cad. vechi A715/1/10), Timișoara, având ca beneficiari pe Todea Dorina si Todea Gheorghe, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat, este înscris in C.F. nr. 438943, nr. cad. 438943, teren extravilan în suprafață de 10.000 mp, proprietari Todea Dorina cotă actuală 1/2 si Todea Gheorghe cotă actuală 1/2, si se afla sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea 17/2014.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafețele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public. Conform Avizului Consiliului Judetean Timis cu nr. 35/10.10.2016, se condiționeaza autorizarea construirii obiectivelor dupa realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurrii acceselor din domeniul public conform planșei ,,Proprietatea asupra terenurilor".

Art. 5: Terenul va fi introdus în intravilanul municipiului Timișoara prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona locuințe și funcțiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara