Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 58/15.02.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti", Calea Șagului nr. 203, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. UR2019-000990/07.02.2019, a Primarului Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-00990/07.02.2019 al Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 08.02.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-000990/07.02.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 40/12.07.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 02/23.01.2019;
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3173/18.07.2017 prelungit pana la data de 17.07.2019, Avizul Consiliului Județean Timiș - Arhitect Șef nr. 01/04.01.2019, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2008/27.09.2018, precum și Decizia de încadrare nr. 132/12.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti", Calea Șagului nr. 203, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., Proiect nr. 13.09/169/2017, proprietari: SC AUTOGLOBUS 2000 SRL, SC APOLLINY COMPANY SRL, SC KOBER SRL, beneficiar fiind S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 79/5.02.2019, respectiv Acordul cu nr. 399/06.02.2019 NRI-DMS-75237, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Comerț, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, stații distribuție carburanți.
P.O.T. max. = 55%
C.U.T. max. = 2,50
Regim de înălțime max. P+2E pana la P+4E
Hmax. = 20 m
Se va respecta retragerea față de limitele laterale: minim  din înălțimea clădirilor;
Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132/12.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș = 20%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.
Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004380/23.08.2018, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U..
Terenul afectat de propunerea urbanistica privind amenajarea unui sens giratoriu (Etapa II de sistematizare a intersectiei), nu face obiectul prezentei documentatii de urbanism, acesta va fi reglementat in cadrul altei documentatii de urbanism.
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Se vor respecta planurile urbanistice existente, aprobate pentru S.C. AUTO EUROPA S.R.L. și pentru S.C. Arabesque S.R.L.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti", Calea Șagului nr. 203, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este în suprafață totală de 15.515 mp, teren înscris în:
- CF 446627, nr. cad. 446627 - curți construcții, S = 3.000 mp, proprietar SC APOLLINY COMPANY SRL Timisoara;
- CF 446628, nr. cad 446628 - curti construcții, S = 2.000 mp, proprietar SC AUTOGLOBUS 2000 SRL;
- CF 407135, nr. cad. 407135 - curti construcții, S = 5.000 mp, proprietar SC AUTOGLOBUS 2000 SRL; interdicție de înstrăinare, grevare și promisiune de ipotecare asupra constr. viitoare în fav. PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, construire, alipire, în favoarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA;
- CF 444656, nr. cad. 444656 - curti construcții, S = 1.515 mp, proprietar SC AUTOGLOBUS 2000 SRL; interdictie de instrainare, dezmembrare, inchiriere , grevare de sarcini, si demolare - PIRAEUS BANK ROMANIA SA, SUC TIMISOARA -MARASTI; promisiune de grevare cu ipoteca a constructiilor viitoare - PIRAEUS BANK ROMANIA SA, SUC. TIMISOARA, MARASTI; interdictie de instrainare, dezmembrare, inchiriere , construire ,comasare, grevare , si demolare, in favoarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA
- CF 444657, nr. cad. 444657 - curti construcții, S = 4.000 mp, proprietar KOBER SRL.
Pentru parcelele care au înscrisă ipotecă a fost obtinut acordul cu nr. 5991/08.02.2019 al FIRST BANK S.A. (denumită anterior PIRAEUS BANK ROMANIA SA) cu privire la elaborare PUZ în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 3173/18.07.2017.

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.09/169/2017, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti", Calea Șagului nr. 203, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC AUTOGLOBUS 2000 SRL;
- Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOȚIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara