Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 179/08.05.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificarea limitei de implantare a constructiei", Calea Torontalului, DN 6, km 564+600 stg., Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2017-003847/03.04.2017 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nr. 02/23.02.2017;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4640 din 24.06.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Modificarea limitei de implantare a constructiei", Calea Torontalului, DN 6, km 564+600 stg., Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. AGIL S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 28/AGL/16 , realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max. S+P+2E+M, Hmax = 12 m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2016-002967/13.10.2016, procentul de ocupare al terenului POT max de 70 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.6, Spații verzi în procent de min 20.00 % - conform Adresei Agenției pentru Protecția Mediului nr. 4640 din 24.06.2016.
- Retragerea minimă față de aliniament (spre nord-vest): 43.62 m, conform PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2005;
- Retragerea minimă față de limita laterală vestica: 6.50 metri;
- Retragerea minimă față de limita laterală estica: 1.90 metri, conform PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2005;
- Retragerea minimă față de limita posterioară: 12 metri, conform PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2005;
- Spații verzi: minim 20%, spațiu verde amenajat conform Deciziei de încadrare nr. 4640/24.06.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
- Circulații și accese existent si propus: accesul este racordat la DN 6 pe latura Nord-Estica, de unde se pot accesa platformele si drumurile din incinta, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2016-002967/13.10.2016;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse de catre avizatori.
- Cablurile subterane si supraterane nu vor afecta constructiile existente si nici extinderea constructiei. Ingroparea cablurilor se va face pe terenul aflat in proprietatea SC AGIL SRL, la limita de proprietate, in afara zonei de siguranta a C.F.R. (20 metri din axul caii ferate).

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 2 ani.
Terenul reglementat în suprafață totală de 26.500 mp, este inscris in CF nr. 401424, Timisoara (vechi: nr. 123848, cad vechi Cc 744/5/b), top 401424, teren intravilan cu destinația curți construcții, în Timișoara, Calea Torontalului DN 6, Km 564+600, proprietar fiind S.C. AGIL S.R.L. TIMISOARA, CIF: 123848.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Emiterea autorizatiei de construire pentru ingroparea in subteran a liniei electrice aeriene (LEA) se va face conditionat de respectarea avizului nr. 7/5/1277/25.11.2016 eliberat de Ministerul Transporturilor - Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. AGIL SRL;
- S.C. Atelierele Arhitech S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara