Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 376/27.10.2009
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul C. D. Loga nr.3, la prețul de 1.800.000 Euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009-24297 din 12.10.2009, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul- Verbal al Ședinței Ordinare a Consiliului Local din data de 27.10.2009;
Având în vedere adresa nr.DP2009-8932/22.09.2009, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către FUNDAȚIA CARITATEA - Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, prin care ne solicită ca Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul C. D. Loga nr.3, înscris în C.F. nr.412544 (conversie a C.F. nr.13663-Timișoara), nr. cadastral 16;
Având în vedere Adresa nr.12940/R/17.09.2009, primită de la Consiliul Județean Timiș și înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.SC2009-22760/25.09.2009, prin care ne comunică că imobilul menționat mai sus nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al județului Timiș;
Având în vedere Adresa nr.1536 / 07.09.2009, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului situat în B-dul C. D. Loga nr.3, imobil inclus în Ansamblul urban II, cod TM-II-a-B-06100, poz.65, în Lista Monumentelor Istorice-2004;
Având în vedere prevederile art.4, alin.9 din Legea nr.422/2001- privind protejarea monumentelor istorice, republicată - comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.9 din Legea nr.422/2001- privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.(c), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul C. D. Loga nr.3, la prețul de 1.800.000 Euro nu a întrunit condițiile impuse de prevederile art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul C. D. Loga nr.3, la prețul de 1.800.000 Euro, imobil înscris în C.F. nr.412544 (conversie a C.F. nr.13663-Timișoara), nr. cadastral 16, proprietar FUNDAȚIA CARITATEA - Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, inclus în Lista Monumentelor Istorice-2004, cod TM-II-a-B-06100, poz.65.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu - Serviciul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Fiscală;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- FUNDAȚIEI CARITATEA - Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara