Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 166/27.04.2010
privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2010, in cadrul Contractului de asociere cu SC FOTBAL CLUB TIMISOARA SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2008 si modificarea si completarea acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009-24579/09.04.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.127/20.03.2008- privind asocierea dintre Municipiul Timisoara si SC Politehnica 1921 Stiinta Timisoara & Invest SA, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.177/15.04.2008;
In conformitate cu prevederile Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/2008;
Având în vedere solicitarile din partea SC Fotbal Club Timisoara SA, din Adresele inregistrate cu nr. SC2009-024579/14.10.2009 si SC 2010-01762/25.01.2010;
Luând in considerare prevederile Legii nr.69/2000, a educatiei fizice si sportului, modificată;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr.1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) si (e), alin.4 lit.(a) si alin.7 lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aproba contributia financiara a Municipiului Timisoara, pentru anul 2010, in cadrul Contractului de asociere incheiat cu SC Fotbal Club Timisoara SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/2008, in suma de 9.000.000 lei de la bugetul local, cap.67.02. "Cultura, recreere si religie" ( 67.02.05. "Servicii recreative si sportive").
(2) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva din calendarul competitional al echipei FC Timisoara SA si a Centrului de copii si juniori al clubului S.C. FC Timisoara S.A, returul editiei 2009-2010 si turul editiei 2010- 2011.
(3) Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata in 2 etape, cu plati in transe, astfel ca pana la finele editiei 2009-2010 a calendarului competitional, pana la data de 30.06.2010, in functie de resursele bugetare disponibile, se va acorda o suma in cuantum de maxim 50% din valoarea anuala a contributiei financiare. Suma acordata este corespunzatoare bugetului necesar acoperirii cheltuielilor din aceasta prima etapa.
(4) In etapa a doua care include pregatirea sportiva de vara, meciurile din cupe europene si turul calendarului competitional editia 2010-2011, se va acorda diferenta din contributia anuala, cu conditia calificarii echipei FC Timisoara intr-o cupa europeana la finele editiei 2009-2010.

Art. 2: Continuarea asocierii si acordarea contributiei pentru anul 2010 se vor face in urmatoarele conditii:
1. Obligatia utilizarii cotei de minim 10 % din contributia acordata anual de catre Municipiul Timisoara, pentru activitatea Centrului de copii si juniori al Clubului FC Timisoara, in scopul sustinerii tinerelor talente si promovarii acestora in cadrul clubului de fotbal, si pentru organizarea unui turneu international anual pentru echipele de copii si juniori. In acest sens, utilizarea sumelor acordate se va face pentru acoperirea cheltuielilor legate de pregatirea sportiva, conform HG nr.1447/2007.
2. Intretinerea de catre SC Fotbal Club Timisoara SA a spatiilor sportive in care isi desfasoara activitatea Centrul de copii si juniori al Clubului FC Timisoara si echipele clubului, inscrise in ligile inferioare, conform Federatiei Romane de Fotbal si Asociatiei Judeteane de Fotbal Timis.
3. In vederea descoperirii si promovarii de tinere talente SC Fotbal Club Timisoara SA are obligatia de a incheia contracte de colaborare sau asociere cu scolile cu profil sportiv din Municipiul Timisoara.
4. La sfarsitul editiei 2009-2010 de calendar competitional si la finele anului 2010, SC Fotbal Club Timisoara SA va prezenta situatia rezultatelor sportive obtinute. Neclasarea echipei intr-o Cupa Europeana la finele editiei 2009-2010, duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate conform art.1 alin (3) si art.2 pct.1 . Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara.
5. Prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, jucatorii si angajatii Clubului FC Timisoara, vor promova un climat de fair play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara.

Art. 3: Obligatiilor SC Fotbal Club Timisoara SA, cuprinse in prezenta hotarire li se adauga si obligatiile cuprinse in art.5 din contractul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/2008 .

Art. 4: (1) Activitatea financiara a SC Fotbal Club Timisoara SA , cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de la bugetul local, va fi controlata de catre o comisie care va fi numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara.
(2) In acest sens, SC Fotbal Club Timisoara SA va pune la dispozitia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate de la bugetul local, in baza prezentului contract de asociere. Bugetul de cheltuieli al clubului va fi detaliat pe capitole de cheltuieli. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipei Fotbal Club Timisoara si a Centrului de copii si juniori a Clubului FC Timisoara se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
(3) În cazul în care comisia numita prin Dispozitia Primarului constată că sumele nu au fost cheltuite conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, sumele cheltuite necorespunzător vor fi returnate fără punere în întârziere.
(4) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern, clubul sportiv punand la dispozitie intreaga documentatie solicitata.
Art. 5: Municipiul Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligații financiare sau de altă natură ale SC Fotbal Club Timisoara SA, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6: Directia Comunicare va urmari modul de derulare al contractului de asociere, si in baza informatiilor primite de la clubul sportiv va intocmi semestrial si la sfarsitul anului, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre clubul sportiv, pe care il va prezenta Comisiei de evaluare si analiza, constituita in baza Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2008.
Art. 7: Se aproba modificarea si completarea contractului de asociere incheiat intre Municipiul Timisoara si SC Fotbal Club Timisoara SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/2008, conform actului aditional, care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art. 8: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza Directia Comunicare, Directia Economica si Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 9: Prezenta hotarire se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis
- Primarului Municipiului Timisoara
- Directiei Comunicare
- Directiei Economice
- Directiei Patrimoniu
- Directiei Edilitare
- Directiei de Mediu
- Directiei Drumuri si Transporturi
- Directiei Dezvoltare
- Serviciului Audit Public Intern
- Serviciului Juridic
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii
- SC Fotbal Club Timisoara SA
- Mass- media localePresedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara