Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 283/21.05.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-006289/09.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-006289/09.05.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-006289/09.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine oublică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 06/11.05.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 44/16.01.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 82 din 11.09.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timișoara, proprietar teren Jabri Tabrizi Elena, beneficiar fiind S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L., conform Declarației notariale cu Incheierea de Autentificare nr. 2778/09.05.2019, întocmit conform Proiectului nr. 26/2016, realizat de S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Funcțiunea propusă: zonă rezidențială cu dotări și servicii publice, spatiu verde;
- Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului:
Pentru locuințe individuale cu functiuni complementare (maxim 2 ap./parcela):
Regim de construire: izolat/ cuplat/ insiruit
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 0,9;
Regim de înălțime S/D+P+1E+M/Er;
H cornișă max. = 8 m
Retragere minima fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare - conform plansei nr. A04 "Reglementari urbanistice"
Pentru zona servicii:
Regim de construire: izolat/ cuplat/ insiruit
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 0,9;
Regim de înălțime S/D+P+1E+M/Er;
H cornișă max. = 8 m
Retragere minima fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare - conform plansei nr. A04 "Reglementari urbanistice".
Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Decizia Etapei de incadrare nr. 82 din 11.09.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului, minim 7,83%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.
- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003919/16.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este în suprafață totală S=19000 mp (în acte), S=17760 mp măsurată) - teren înscris în CF nr. 431832, nr. cad. 431832 (nr. CF vechi: 142062, nr. cad. vechi A1504/1/9/1/b), proprietar teren Jabri Tabrizi Elena, beneficiar fiind S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L., conform Declarației notariale cu Incheierea de Autentificare nr. 2778/09.05.2019.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L., Jabri Tabrizi Elena;
- Proiectantului: S.C. 2 ATIM PRO DESIGN S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara