Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 356/25.07.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spații de depozitare și producție", extravilan Timișoara - Calea Aradului, jud. Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22005-005560/16.05.2006 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38,alin. 2, lit.(c) din Legea nr.286/2006 - pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001;
În temeiul art. 46, alin (2) din Legea nr.286/2006 - pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Spații de depozitare și producție", extravilan Timișoara - Calea Aradului, jud Timiș, conform Proiectului nr. P-09/2005, întocmit de S.C "ARHITECT TRAMBIȚAS" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 143110, nr. top A 330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/1 cu suprafața de 5,7947 ha (arabil extravilan) și CF nedefinitivă nr.136180, nr. top A 328/1/1/2 cu suprafața de 2,39 ha (arabil în extravilan), fiind proprietatea lui Jivi Nicolae Ilie, soția Jivi Luminița Simona și Vasilescu Nicoleta Adriana.
Prin prezentul Planul Urbanistic Zonal "Spații de depozitare și producție", extravilan Timișoara - Calea Aradului, jud Timiș, suprafața reglementată ce se se va introduce în intravilanul Municipiului Timișoara este aceea din Faza Ib, în suprafață de 4 155 mp, suprafață care va trece în Zona D de impozitare.
Fazele II, III, IV și V se vor realiza numai după elaborarea și aprobarea unor noi Planuri Urbanistice Zonale, conform declarației notariale.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizarea oricăror lucrări de construcții în conformitate cu prezenul Plan Urbanistic Zonal "Spații de depozitare și producție", extravilan Timișoara - Calea Aradului, jud Timiș, se va face după ce drumurile vor fi publice, conform declarației notariale autentificate sub nr. 802/07.06.2005 și după scoaterea terenului din circuitul agricol.

Art. 3: La realizarea construcțiilor se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.
Intersecția dintre DN 69 și Centura Nord Timișoara se va realiza conform Avizului nr. 40/306/26.05.2005 al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri - Timișoara.

Art. 4: Se instiutuie interdicție definitivă pentru zona studiată la sud de faza V și intredicție temporară de construire pentru faza V până la rezolvarea definitivă a intersecției cu Calea Aradului prin preluarea centurii feroviare și rutiere, conform Aviz Consiliul Judetean nr. 42/07.07.2006.

Art. 5: Planul Urbanistic Zonal "Spatii de depozitare si productie", Extravilan Timișoara - Calea Aradului se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are valabilitate de 10 ani.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Poliția Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Centrului de Consiliere pentru Cetățeni;
-Jivi Nicolae Ilie și soția Jivi Luminița Simona și Vasilescu Nicoleta Adriana;
-S.C. "ARHITECT TRAMBIȚAȘ" S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara