Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 178/08.05.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential, locuințe colective în regim de înălțime P+2E", str. Livezilor nr. 71-73, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-003846/20.03.2017 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 03/25.02.2016 , Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 01/23.02.2017;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 70 din 19.09.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential, locuințe colective în regim de înălțime P+2E", str. Livezilor nr. 71-73, Timișoara, având ca beneficiari pe PADINA MIHNEA si PADINA CAMELIA, ENCUTESCU EUGEN CATALIN si ENCUTESCU IONELA CONSTANTA, SAVOIU CRISTIAN MIHAIL, si MOTOC ANDREI-GHEORGHE-MARIUS, întocmit conform Proiectului nr. 28/LIV/15, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: Regim de înalțime maxim P+2E, Hcornisa = 9.00 m și Hmax=11.50 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2016-1635/02.06.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POTmax=26.70%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=0.67, spatii verzi si plantate: de minim 25%, conform Deciziei de încadrare nr. 70 din 19.09.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential, locuințe colective în regim de înălțime P+2E", str. Livezilor nr. 71-73, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 4.335 mp, este înscris în: CF 408503, cad. 408503 - 2.235 m (C.F. vechi nr. 16842, top vechi 19152/2) - teren intravilan curti, constructii în str. Livezilor nr. 71 - CF 423087, cad. 423087 - 2.100 m (C.F. vechi 12823, top vechi 19153/1) - teren intravilan curti, constructii, în str. Livezilor 73, proprietari fiind:
- PADINA MIHNEA si PADINA CAMELIA - cota actuala 1/1, cu interdictie de instrainare si grevare in favoarea BUGILAN LUCRETIA - pentru parcela identificata prin C.F. nr. 408503 (Livezilor nr. 71. La documentatie a fost atasata procura nr. 1737/14 octombrie 2016, prin care proprietarii terenului imputernicesc pe dl. SAVOIU CRISTIAN -MIHAIL sa faca toate demersurile in vederea aprobarii PUZ. Pe parcela identificata prin C.F. nr. 408503 Timisoara, nr. top. 19152/2, exista in prezent o casa unifamiliala in regim P si doua constructii neintabulate, o anexa si un foisor in regim P avand asigurat un acces auto distinct.
- ENCUTESCU EUGEN CATALIN si ENCUTESCU IONELA CONSTANTA - cota actuala 1/3, SAVOIU CRISTIAN MIHAIL - cota actuala 1/3 si MOTOC ANDREI-GHEORGHE-MARIUS - cota actuala 1/3 - pentru parcela identificata prin C.F. nr. 423087 (Livezilor nr. 73). Se noteaza promisiune bilaterala de vanzare-cumparare pana la data de 17.04.2017 in favoarea COJOCINESCU CLAUDIU-DORIN. La documentatie a fost atasata procura nr. 1736/14 octombrie 2016, prin care proprietarii terenului imputernicesc pe dl. SAVOIU CRISTIAN -MIHAIL sa faca toate demersurile in vederea aprobarii PUZ. Pe parcela identificata prin C.F. nr. 423087, Timisoara, nr. top. 19153/1, exista în prezent trei locuinte pentru doua familii in regim P+2E, platforma carosabila, zone verzi, executate in baza A.C. nr. 752/ 25.06.2013 si A.C. nr. 1425/ 28.10.2014, conform PUD "Locuinte pentru doua familii in regim P+2E’, aprobat prin HCL nr. 280/20.05.2014. Directia Urbanism va verifica legalitatea constructiilor neintabulate mentionate in documentatie, urmand a se proceda in consecinta.

Art. 4: Asigurarea tuturor utilităților necesare investiției se vor realiza în conformitate cu Planul de acțiune asumat si cu prevederile prezentului PUZ.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,Ansamblu rezidential, locuințe colective în regim de înălțime P+2E", str. Livezilor nr. 71-73, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Sport - Spitale;
- Biroului Școli - Spitale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului;
- Beneficiarului;
- O.C.P.I;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara