Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 241/23.04.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiștilor nr. 2 și 5-9, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-002045/RU2019-000111/15.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 25/25.04.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 37/25.09.2018;
Având în vedere Avizul nr. 3561 din 11.08.2017 și adresa nr. 2664/21.06.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiștilor nr. 2 și 5-9, Timișoara, întocmit conform Proiectului nr. 235/2017, realizat de S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L, având ca beneficiar pe S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Funcțiunea propusă Comerț și servicii; utilizări admise propuse: magazine tip "big-box", hipermarket/ supermarket, centre comerciale tip "strip mall" și "shopping mall", clădiri pentru birouri, servicii hoteliere, servicii de interes general, benzinării;
P.O.T.max. = 50%
C.U.T.max. = 1,50
Regim de înălțime max. P+2E
Hmax. = 24 m
Accente sau construcții cu caracter publicitar (panouri de reclame sau afișaj, totemuri) pot avea o înălțime maximă de până la 30m.
- Se va respecta retragerea față de limitele laterale: minim  din înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 4,5 m;
Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 72/11.09.2017 și adresei APM nr. 2664/21.06.2018 = 20%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.
PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de unificare si dezmembrare în 8 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. 2, anexă la prezentul aviz.
- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003673/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiștilor nr. 2 și 5-9, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este în suprafață totală de 56.876 mp - teren înscris în:
- CF 438052 - curți construcții S = 34.193 mp, proprietar SC UNITEH SA Timisoara;
- CF 403935 - curti constructii S = 5.209 mp, proprietar Nedea Dorin și Maria, se notează promisiune bilaterala de vanzare cumparare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezlipire si comasare OASIS GREEN ENERGY 2 SRL;
- CF 444559 - curti constructii S = 17.474 mp, proprietar SC PROTEAS WEST PROPERTIES SRL; se notează promisiune bilaterala de vanzare cumparare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezlipire si comasare in favoarea OASIS GREEN ENERGY 2 SRL;
Acorduri proprietari din CF cu privire la elaborarea, aprobarea si realizarea PUZ "Construire ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiștilor nr. 2 și 5-9, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., Proiect nr. 235/2017, beneficiar S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L.: declarație Proteas West Properties SRL, declarație UNITEH S.A, declarație notarială a domnului Nedea Dorin și doamnei Nedea Marilen incheiere de autentificare nr. 5920/ 03.12.2018.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiștilor nr. 2 și 5-9, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 SRL;
- S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara