Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 325/29.07.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire centru de afaceri pentru inovare - Banat Inocentrum cladire D+P+M+9E, cu corp parcare subterana" - str. 1 Decembrie, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-017191/14.07.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Raportul de Avizare Favorabil nr. 01/PV-15.07.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată și modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire centru de afaceri pentru inovare - Banat Inocentrum cladire D+P+M+9E, cu corp parcare subterana" - str. 1 Decembrie, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, Timișoara, având ca beneficiar Camera de Comert Industrie si Agricultura Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 303/2010, realizat de S.C. Neo Draft S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Pentru Etapa I - Zona de servicii propuse
Regim de înălțime pentru corpul de birouri - D+P+M+9E, H maxim = 49,15 m
Regim de înălțime pentru corpul de de spatii expo - D+P+M+1E, H maxim = 17,95 m
Regim de înălțime pentru corpul de parcare propus - D+P H maxim = 1,00 m
POT max. = 60.65 %
CUT max. = 1.52
sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform normativului "Normativul privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela concesionata de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2010-000878/22.07.2010, cu conditia ca din totalul de 236 de locuri de parcare, cele amenajate la cota +1.00 m, in numar de 76 de locuri de parcare, sa fie de utilitate publica. Se propun spații verzi conform cu legislatia in vigoare.
Pentru Etapa a II -a - Zona de servicii propuse
Este prevazut un corp de legatura intre zona de servicii existenta si zona de servicii propuse, in regim de inaltime P+1E.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire centru de afaceri pentru inovare - Banat Inocentrum cladire D+P+M+9E, cu corp parcare subterana" - str. 1 Decembrie, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat în suprafață totala de 13022 mp este înscris în CF nr. 401774 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 125367), nr. Top 9148/2/2/2, 9148/2/1/1, 9148/2/1/2, 9148/2/2/1 reprezentând constructii în str. 1 Decembrie, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, fiind proprietatea PRIMARIEI TIMISOARA, DOMENIUL PUBLIC, concesionat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara, pe durata existentei constructiilor.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire centru de afaceri pentru inovare - Banat Inocentrum cladire D+P+M+9E, cu corp parcare subterana" - str. 1 Decembrie, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara;
- Proiectantului S.C. Neo Draft S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara