Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri Europarlamentare și Referendum națiional 26 mai 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 50/21.02.2017
pentru modificarea și completarea HCLMT nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timișoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017- 2796/06.02.2017 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Hotărârea nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată, precum și prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391/2006;
Având în vedere Legea nr. 421/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale aprobate prin HG nr. 156/2003;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local și prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin H.G. nr. 955/2004;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice;
Având în vedere prevederile HCLMT nr. 149/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timișoara și HCLMT nr. 371/2007 privind constatatrea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile HCLMT nr. 12/2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timișoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare;
Conform prevederilor art. 3 alin.(2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) și (2) lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 13 și 14 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, aprobat prin art. 3 din HCLMT nr. 12/2014, astfel:
a) Completarea art. 1 alin. (1) Cap. I OBIECTUL CONTRACTULUI, după cum urmează: ,,(1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciilor de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor si remorcilor staționate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara, precum și relocarea vehiculelor oprite/staționate în zonele în care se execută lucrări și care blochează frontul de lucru în cadrul execuției lucrărilor de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și/sau carosabil, trotuare etc..
b) Modificarea art. 7 pct. 1 Cap. V. Obligațiile Părților, va avea următorul conținut: ,,1. Concesionarul are obligația asigurării activității privind ridicarea vehiculelor care constituie serviciu public și se realizează, pe durata a 24 de ore. Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore".

Art. 2: Se aprobă modificarea și completarea Caietului de sarcini al serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite/staționate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timișoara si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, aprobat prin art. 2 din HCLMT nr. 12/2014, astfel:
a.) Completarea Cap. II Date Tehnice ale Serviciului, litera B, prin introducerea unor noi puncte, după cum urmează:
· 6. Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat.
· 7. Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.
· 8. Nu se dispune ridicarea vehiculului aparținând unei instituții dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență.
· 9. Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.
· 10. Relocarea vehiculelor oprite/staționate în zonele în care se execută lucrări și care blochează frontul de lucru în cadrul execuției lucrărilor de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și/sau carosabil, trotuare etc..
· 11. Relocarea vehiculelor resprezintă o măsură excepțională care se aplică pentru a preîntâmpina consecințe grave respectiv: imposibilitatea de a interveni în cazul unor avarii la rețeaua stradală, la rețeaua transportului prin curse regulate pe raza Municipiului Timișoara, la rețelele tehnico-edilitare; imposibilitatea de a începe/finaliza lucrările de execuție de utilitate publică; imposibilitatea respectării graficelor de execuție a lucrărilor de utilitate publică; etc.
· 12. Procedura privind ridicarea/transportul vehiculelor staționate neregulamentar se aplică și în cazul relocării vehiculelor (materiale foto, video, etc.) în condițiile pct. 11.
b.) Modificarea Cap. III Condiții Organizatorice, punctul 3, cu următorul conținut: ,,3. Programul de desfășurare a activităților de ridicare, transport, depozitare, relocare și eliberare a vehiculelor constituie serviciu public și se realizează, pe durata a 24 de ore. Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore".
c.) Completarea Cap. VII Precizări Finale, cu un nou punct, punctul 4, astfel: ,,4. Plata serviciului de relocarea a vehiculelor oprite/staționate în zonele în care se execută lucrări și care blochează frontul de lucru în cadrul execuției lucrărilor de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și/sau carosabil, trotuare etc., va fi suportată de operatorul economic care solicită relocare în baza unui acord încheiat cu operatorul serviciului.

Art. 3. Se aprobă completarea tarifelor prevăzute în Anexa la Caietul de sarcini cu două noi litere, litera e) și f) după cum urmează: ,,e) pentru ridicarea vehiculului conform art. 203^3 alin. (3) din H.G. nr. 1391/2006 - 150 lei, inclusiv TVA; f) pentru relocarea vehiculului - 300 lei, inclusiv TVA".
Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCLMT nr. 133/25.03.2014 se abrogă.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și SC Drumuri Municipale Timișoara SA.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timișoara SA;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- SC Aquatim SA;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara