Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 453/21.11.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă cu funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare, intravilan Timișoara"str. Ioan Zaicu nr. 5, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017 -015422/21.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-015422/21.10.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.11.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017 -015422/21.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 09/19.06.2014, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 25/20.10.2017, Avizul C.J. Timis nr. 16/13.04.2017 (care inlocuieste avizul nr. 30/02.09.2016), respectiv adresele Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș cu nr. 82 din 17.12.2015 si nr. 2510 din 19.06.2017 prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă cu funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare, intravilan Timișoara"str. Ioan Zaicu nr. 5, Timisoara, având ca beneficiar pe SC ALENIA ARENA SRL , întocmit conform Proiectului nr. UTZ 153/14, realizat de proiectant SC ICEBERG SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de: de la 2S+P+8E (la nord) pana la 2S+P+15E (la sud), sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari - conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2015-000122/22.01.2015 si reconfirmat prin aviz numarul DT2016-002818/06.10.2016, procentul de ocupare al terenului POTmax zona mixta=50%, POTmax locuire=40%;, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=3, Spații verzi: minim 20% din suprafața terenului conform adresei nr. 82/17.12.2015 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform adresei APM Timis nr. 2510/19.06.2017), cu respectarea urmatoarelor retrageri:
- Retragere minima fata de limita de proprietate laterala stanga: 10m;
- Retragere minima fata de limita de proprietate laterala dreapta: minim 10 m la altimetria de 45 m identica cu cea aprobata anterior la PUZ- ul din vecinatate, iar pentru altimetrii mai mari cu H metri, retragerea acestora fata de limita de proprietate laterala dreapta va fi de 10metri+H/2.
- Retragere fata de limita de proprietate nord: 10m - pentru cladirile incepand cu Hmax=30m si cu regim de inaltime de 2S+P+8E. Pentru altimetrii superioare cu H metri, retragerea acestora fata de limita de proprietate nord va fi de 10metri+H/2, inaltimea putand creste pana la 40 m (pentru zona de nord).
- Retragere fata de limita de proprietate sud: 10 m - conform Plansei de Circulatie - Plansa nr. 1 - "Plan de incadrare in zona/Plan de situatie lucrari rutiere", colt dreapta 24.35 m, colt stanga 10m;
- În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Terenul afectat de profilul stradal al strazii Pictor Ion Zaicu, conform "Plansei de Reglementari Urbanistice Zonificare (Etapa 1 - de implementare actuala) - Plansa nr. 153 - PUZ - 3.a. - U", vor deveni domeniu public, conform declaratiei notariale nr. 6401 din data de data de 19 octombrie 2017 date de catre administrator MIHU DUMITRU in fata notarului public ROMANU SILVIA.
Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat, alcătuit din 4 parcele, în suprafață totală de 38 916 mp, este:
· Inscris in CF nr. 426684, Nr.cad. 426684, in suprafata de 13744 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L
· Inscris in CF nr. 426685, Nr.cad. 426685, in suprafata de 1270 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L și SC FRUCTUS SA in coproprietate
· Inscris in CF nr. 426683, Nr.cad. 426683, in suprafata de 4500 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L
· Inscris in CF nr. 422780, Nr.cad. 422780, în suprafata de 19402 mp, proprietar SC ALENIA ARENA S.R.L - Interdicție de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea ING BANK N.V. Amsterdam.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă cu funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare, intravilan Timișoara"str. Ioan Zaicu nr. 5, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli -Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- SC ALENIA ARENA SRL;
- SC ICEBERG SRL;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara