Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 171/31.05.2011
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr.IF 2011 / 5052&12.05.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - Domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata - Titlul IX;
Avand in vedere prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, modificata - Titlul IX;
In temeiul Hotarârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) si alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2012, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2012;
b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabilește la 0,75 %;
c) cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, se stabilește la 5%;
d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, se stabilește la 1,5 %;
e) cota taxei pentru servicii de reclama și publicitate se stabilește la 3%;
f) cota taxei hoteliere se stabilește la 1 % fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unitățile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare.
Art. 2: Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie 2012, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2012 de către contribuabilii persoane fizice se acorda o bonificație de 10%.
Art. 3: Majorarea anuală aplicată impozitului pe clădire datorat de contribuabilii persoane juridice, pentru anul fiscal 2012, se stabilește de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, la 20%."
Art. 4: (1) Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate într-un loc public, are obligația să depună o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al Consiliului Local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desființării, după caz, a panoului, afișajului sau structurii de afișaj.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează astfel:
a) depunerea peste termen a declarațiilor fiscale se sancționează cu amendă de 100 de lei în cazul persoanelor fizice, și de 300 de lei în cazul persoanelor juridice.
b) nedepunerea declarațiilor de impunere se sancționează cu amendă de 300 de lei în cazul persoanelor fizice, și de 1000 de lei în cazul persoanelor juridice.
Art. 5: Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilități fiscale în anul 2012, precum si procedura și condițiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 6: Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu, acordate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara pentru anul 2012, sunt reglementate in Anexa nr. 3.
Art.7: Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2012 pentru montarea și punerea în funcțiune panouri sau instalații solare pentru încălzirea apei calde menajere și/sau încălzirii locuințelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4.
Art. 8: Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre și cuantumul acestora sunt prevăzute în Anexa nr. 5.
Art. 9: Anexele nr. 1- 5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 10: Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu anul fiscal 2012.
Art. 11: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Fiscală a Municipiului Timisoara, Institutia Arhitectului Sef, Direcția Patrimoniu, Directia Tehnica, Direcția de Mediu, , Serviciul Administrare Fond Funciar și Compartimentul Arhivă din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 12: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Politiei Locale ;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Compartimentului Arhivă;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara