Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 415/30.11.2010
privind utilizarea gratuită de către R.A.T.T. a materialelor rămase în stoc în urma finalizării proiectului "Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 27999/22.11.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 53/24.02.2009 pentru respingerea utilizării gratuite de către Regia Autonomă de Transport Timișoara, a materialelor rămase neutilizate la finalizarea proiectului "Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timișoara" și efectuarea unui audit privind managementul proiectului și al achizițiilor aferente pentru întreaga perioadă de derulare a proiectului;
Având în vedere Raportul de audit nr. SC2009-5254/29.09.2010;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport Timișoara privind finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timișoara, în valoare de 19.000.000 euro, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999;
Având în vedere prevederile art.17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată;
În baza prevederilor art.136, alin. (4) din Constituția României;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.c) și art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă utilizarea gratuită de către R.A.T.T. a materialelor rămase în stocurile acesteia în urma finalizării proiectului "Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timișoara", conform Raportului de audit nr. SC2009-5254/29.09.2010 prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare totală de 3.668.539,08 lei, pentru utilizarea reperelor corespunzătoare, în condiții de maximă eficiență la lucrările de investiții, reparații și întreținere a domeniului public aflat în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara. Materialele neutilizabile se pot valorifica prin vânzare, ori se pot casa și valorifica prin vânzare ca deșeuri, sumele încasate urmând a fi virate la bugetul local.

Art.2: Se aprobă constituirea la nivelul entității beneficiare R.A.T. Timișoara a unei comisii de control formată din specialiști care să expertizeze din punct de vedere tehnic și economic care sunt reperele și cantitățile ce pot fi utilizate din materialele rămase în stoc în urma finalizării proiectului "Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timișoara", urmând ca pentru materialele depreciate sau inutilizabile să se procedeze la recuperarea contravalorii de la persoanele care vor fi găsite răspunzătoare de achiziționarea acestora.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara