Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 284/13.07.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere spatii de invatamant si cercetare la Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului " - B-dul Vasile Parvan nr. 6, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-004006/06.07.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, prootecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. 05/10.06.2009 aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 264/2009 și de Raportul de Avizare Favorabil nr. 09/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) și alin.5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE


Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Extindere spatii de invatamant si cercetare la Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului " - B-dul Vasile Parvan nr. 6, Timișoara, având ca beneficiar pe FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA SI INGINERIA MEDIULUI, întocmit conform Proiectului nr. 73/2009, realizat de S.C. ATELIERUL ARHITEXT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de S+P+3E, S+P+4E, S+P+7E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2010-000674/01.07.2010, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.5, spații verzi de 38,91 % din suprafața totală a parcelei.
Art.3: Indicii de construibilitate propuși de Institutia Arhitectului Sef sunt:
POT max. = 40 %
CUT max. = 1,5
Regim de înălțime Corpul principal (corp A1) max. = S+P+7E, Hmax.cornisa = 36.60 m
Regim de înălțime Corpul principal (corp A2) max. = S+P+4E, Hmax.cornisa = 23.00 m
Regim de înălțime Corpul secundar (corp B) max. = S+P+3E, Hmax.cornisa = 15.30 m
Cota pardoselii piatetei de peste corpul de cladire in regim de inaltime S+P, care face legatura intre Corpul principal (corp A1) si Corpul secundar (corp B), va fi cu minim 0.50 m mai jos decat cota piatetei din fata intrarii bisericii studentesti (91.35 m coordonate STEREO 70).

Art.4: Se va ridica și radia din Cartea Funciară dreptul de administrare al Universității Politehnica Timișoara asupra parcelei cu nr. top nou creat 9607, 9609/2, 9593, 9592/1/2, 9608/2/2, în suprafață totală de 1095 mp. și trecerea acesteia în administrarea Parohiei Bisericii Studențești.

Art.5: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat, în suprafață totala de 13716 mp este înscris în CF nr. 406133 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 132809), nr. Top 9607, 9609/2, 9593, 9592/1/2, 9608/2 reprezentând constructii administrative si social culturale în B-dul Vasile Parvan, nr. 6 fiind proprietatea Statului Roman si a Primariei Municipiului Timisoara cu drept de administrare in favoarea Universitatii Politehnica Timișoara, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2001.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Extindere spatii de invatamant si cercetare la Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului " - B-dul Vasile Parvan nr. 6, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.
Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Direcției Comunicare;
- Dirtecției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Beneficiarului FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA SI INGINERIA MEDIULUI;
- Proiectantului S.C. ATELIERUL ARHITEXT S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara