Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 261/20.12.2016
privind constituirea Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-029212/28.11.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art.14, art.15 și art.16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă constituirea Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara cu următoarea componență:
- Președinte: - Dan Diaconu - viceprimar;
-Membri: - Adrian Faur- șef Birou Școli-Spitale; membru supleant: Anca Lăudatu- consilier;
- Mihaela Mircea - șef Birou Managementul Calității; membru supleant: Bălănescu Alina - consilier;
- Steliana Stanciu - Șef Serviciu Buget; membru supleant: Mariana Sandu Andrei - consilier;
- Ștefan Daniela- consilier juridic; membru supleant: Stoica Alin - consilier juridic;
- Boncea Mihai - Șef Birou Locuințe; membru supleant: Bandi Marinela- consilier;
- TÎRZIU ADELINA - LARISSA - consilier local;
- POPOVICI GABRIELA - consilier local;
- MARIȘ DANIELA - MIRELA - consilier local.
- Secretar: Ioana Ciucur - consilier; membru supleant: Daniela Adam- consilier.

Art. 2: Se aprobă competența Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale, aflate în proprietatea Municipiului Timișoara constând în:
a. analizează solicitările privind închirierea/ administrarea / folosința gratuită a spațiilor temporar disponibile, în condițiile legii;
b. analizează și propune (dacă este cazul ) demararea procedurii de schimbare a destinației din spațiu pentru învățământ/ sănătate în spațiu cu alte destinație, în condițiile legii;
c. stabilește activitățile ce se vor desfășura în spațiile temporar disponibile;
d. analizează solicitările de asociere între Municipiul Timișoara și alte persoane juridice/persoane fizice;
e. stabilește perioada de închiriere;
f. stabilește modificarea contractelor de închiriere/contractelor de administrare/contractelor de comodat prin acte adiționale, în condițiile legii;
g. propune modificarea tarifelor pentru închirierea spațiilor temporar disponibile;
h. analizează solicitările de prelungire a contractelor de închiriere/ contractelor de administrare /contractelor de comodat.
Propunerile Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revoca Hotărârea Consiliului Local nr.186/29.03.2013, Hotărârea Consiliului Local nr.510/22.10.2013 și Hotărârea Consiliului Local nr. 385/01.08.2014.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Biroul Școli Spitale-Compartiment Școli, Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse și Comisia de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele din rețeaua școlară si medicală aflate în proprietatea Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroul Școli-Spitale;
- Biroul Sport-Cultură;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara