Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 392/26.10.2010
privind stabilirea tarifului pentru serviciul de coșerit, tarifele percepute de către operator pentru serviciile de curățenie și redevența datorată de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 378/30.09.2010, privind delegarea gestiunii serviciului public de coșerit din municipiul Timișoara și a activității de curățenie a WC-urilor publice din municipiul Timișoara și a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul propriu al Consiliului Local și al Primarului prin încheierea unui contract de delegarea a gestiunii serviciilor prin negociere directă cu S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-24936 din data de 18.10.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Procesul-verbal din data de 15.10.2010 al Comisiei de negociere cu terții, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 și Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2010;
Având în vedere art. 36 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă tariful pentru serviciul de coșerit exprimat în lei/coș/lună de 2,50 lei inclusiv TVA.

Art. 2: Se aprobă ca valoarea de decontare lunară a lucrărilor de curățenie prestate în cadrul contractului de administrare a domeniului public-privat care se va întocmi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 378/30.09.2010 să fie de 78.000 lei fără TVA/lună.
Lucrările se vor deconta pe baza proceselor-verbale de cantități de lucrări întocmite lunar de către operatorul de servicii publice și avizate de către beneficiar, iar plata lucrărilor se va face pe baza facturilor emise de către operator (S.C. ADP S.A.), cantitățile de lucrări executate fiind confirmate prin proces-verbal de constatare, care se va întocmi în baza tarifelor exprimate în lei/mp. fără TVA, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Se aprobă ca redevența datorată de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. să fie de 0,50 % din veniturile care provin din activitatea de coșerit.
Art. 4: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 317/29.07.2010 privind reactualizarea cu cota TVA 24% a tarifului serviciului de coșerit.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S. A.
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara