Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 206/30.05.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuințe și funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-002018/27.04.2017 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 43/2016 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/03.10.2013 și Avizul Arhitectului-șef nr.18/08.12.2016;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș nr. 39/08.06.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuințe și funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timișoara, având ca beneficiari pe Stanciu Mihail și Stanciu Oana Andreea, Moraru Vlad Marcel și Moraru Cristina Tudora, Alexa Laurentiu și Alexa Ionica Oana, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena, Tiriteu Liviu Daniel si Tiriteu Ramona, Mălaimare Gheorghe și Mălaimare Hortenzia Leontina, întocmit conform Proiectului nr. 199/2015, realizat de S.C. Ac Tectura S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de - regimul de înălțime de max. P+2E pentru zona de locuințe individuale, semicolective și colective mici "Lic"; - regimul de înălțime de max. P+1E+M pentru zona de locuințe cu regim redus de înălțime "Liu"; - înălțime maximă: Hmax=9 m;- procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=30%; - coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=0.9; - în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;- retragerea minima față de aliniamentul stradal: 4.00 metri; - retragerea minimă față de limita posterioară: 15.00 metri - pentru parcelele 11-18, 23-41; 6.00 metri - pentru parcelele 9, 10, 19, 20, 21, 22; 10.00 metri - pentru parcelele 1-8. Funcțiuni predominante: locuire colectivă și individuală. - Spații verzi: 5,1% zonă verde compactă, amenajată, conform Deciziei de încadrare nr. 39/08.06.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș; acces auto si pietonal, circulatii, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2016-000162/28.01.2016.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuințe și funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioada în care pot fi demarate investitiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 438684, având nr. topo/cadastral 438684, (CF vechi: 806 Urseni, nr. topografic 1290/998-1030/b/2) fiind proprietatea Stanciu Mihail și Stanciu Oana Andreea, Moraru Vlad Marcel și Moraru Cristina Tudora, Alexa Laurentiu și Alexa Ionica Oana, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena, Tiriteu Liviu Daniel si Tiriteu Ramona, Mălaimare Gheorghe și Mălaimare Hortenzia Leontina.

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuințe și funcțiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism precum și a planșei nr. 02.1 "Reglementări conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013".

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției de Evidență a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Beneficiarilor Stanciu Mihail și Stanciu Oana Andreea, Moraru Vlad Marcel și Moraru Cristina Tudora, Alexa Laurentiu și Alexa Ionica Oana, Stanciu Gavrila Valeriu si Stanciu Gavrila Elena, Tiriteu Liviu Daniel si Tiriteu Ramona, Mălaimare Gheorghe și Mălaimare Hortenzia Leontina.
- Proiectantului S.C. Ac TECTURA S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara