Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 462/09.09.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice", intravilan Timișoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-011477/18.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-011477/18.07.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-011477/18.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 53/04.10.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 18/18.06.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 50 din 20.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice", intravilan Timișoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862, având ca beneficiar pe TOTH GHEORGHE, initiator TODOR IOAN conform Procurii speciale nr. 3034/09.05.2018 intocmita la Societatea Profesionala Notariala "ROMANU", întocmit conform Proiectului nr. 94/2018, realizat de proiectantul BIA DUMITRELE ELENA EMILIA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Subzona de locuințe individuale de tip izolat, cuplat, duplex cu functiuni complementare, cu funcțiune predominantă: clădiri de locuit în sistem individual (maxim două unitati locative pe parcelă)
- Regim de construire : izolat sau cuplat, duplex:
POTmax=35%;
CUT=1,05;
Regim de înălțime maxim: = P+1E+M;
Hmax cornișă = 8,00 m;
Hmax coamă = 10,50 m
Subzona de dotări și servicii publice, cu funcțiuni predominante: clădiri pentru comerț, servicii, birouri, complex spotiv, hotel, locuințe de inchiriat, apartamente de serviciu:
POTmax=40%
CUT=1,60,
Regim de înălțime maxim: = P+2E+M
Hmax cornișă = 12,00 m
Hmax coamă = 14,00 m
Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei Reglementări Urbanistice nr. 02.
Spații verzi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse minim 5.82% din suprafața reglementată și 40% zonă verde pe parcelă conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 50 din 20.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, suprafață care va fi amenajată și întreținută și conform documentației de PUZ supusă analizării, Proiect nr. 94/2018.
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-002745/21.02.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice", intravilan Timișoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul reglementat este in suprafata totala de 20800 mp, este înscris în: CF nr. 442863 (CF vechi 143655), cu nr. cadastral 442863 (nr. cad. vechi A 1696/3) Steren = 18.650 mp proprietar TOTH GHEORGHE, si CF nr. 442862 (CF vechi 143655), cu nr. cadastral 442862 (nr. cad. vechi A 1696/1) Steren = 2.150 mp proprietar TOTH GHEORGHE.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice", intravilan Timișoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: TOTH GHEORGHE;
- Initiatorului: TODOR IOAN;
- Proiectantului: BIA DUMITRELE ELENA EMILIA;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara