Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 420/11.04.2000
privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Restaurant cu specific românesc- str. Delfi nr. 24" și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de teren de 200 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SCO-3927/21.03.2000 al Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică drepturile omului și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor art.2, art. 12 și Anexei 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism. Având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g) , (h) și (m) din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 și 2 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Restaurant cu specific românesc
- str. Delfi nr. 24 Timișoara", conform Proiectului nr. B 13/2000 întocmit de
S.C. NIMB S:A. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu "Restaurant cu specific românesc
- str. Delfi nr. 24", se vor integra în Planul Urbanistic General Timișoara și
au o valabilitate de 3 ani . Odată cu realizarea obiectivului propus ,
destinația stabilită rămâne valabilă pe perioada de concesionare a terenului.

Art.2: Se aprobă concesionarea prin licitație publică în vederea construirii
unui restaurant cu specific romănesc și spații comerciale în regim de
înălțime P+M a terenului în suprafață de 200 mp. din suprafața totală de 535
mp. cuprinsă în C.F. nr.1 - Timișoara, cu nr.top.9440, proprietatea Primăriei
Municipiului Timișoara.

Art.3: Dezmembrarea terenului menționat la art.2 se va realiza prin grija
adjudecatarului licitației.

Art.4: Se aprobă Studiul de oportunitate și "Caietul de sarcini privind
concesionarea prin licitație publică a unui teren de 200 mp. pentru construirea
unui restaurant cu specific românesc, strada Delfi nr.24, Timișoara" conform
Anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.5: Eliberarea Autorizației de construire se va face în termen de 6 luni de
la data semnării contractului de concesiune, în concordanță cu prevederile
prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și cu prevederile Legii nr. 50/1991 și
a Regulamentului de Urbanism.

Art.6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul
Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- DirecțieiAdministrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- Mass-mediei locale;


Presedinte de sedinta
IOSIF MĂRGINEAN
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara