Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 39/07.02.2020
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ȘI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ȘANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020 - 001038/30.01.2020 al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 31/04.07.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 40/12.12.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 114 din 21.10.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ȘI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ȘANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., întocmit conform proiectului nr. 45/2019, realizat de S.C. LEVANT PROJECT S.R.L..
Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef nr. 40/12.12.2019:
Funcțiuni propuse: SzS - construire supermarket LIDL + servicii, comerț și SzU-construcții pentru echiparea tehnico edilitară a zonei preluată din PUZ aprobat prin HCL 458/2018 și repoziționată prin PUZ-ul prezent conform PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE A.03;
Subzona SzS - Construire supermarket LIDL+servicii , comert :
POTmax = 35%; CUT = 0,35;
Regimul maxim de înălțime propus: P (parter înalt)
Hmax cornisa = 8 m cu zona proprie de utilitati; Hmax coama = 10 m
spatii verzi min.20% pentru subzona SzS;
Subzona SzU- constructii pentru echiparea tehnico edilitara a zonei preluata din PUZ aprobat prin HCL 458 din 2018 si repozitionata prin PUZ - ul prezent:
POTmax=50%; CUT=0,5;
Regimul maxim de înălțime propus: P (parter)
Hmax cornisa = Hmax coama = 6 m
spații verzi minim 20% pentru subzone SzU;
Retragere minimă față de aliniament: conform planșei nr. A.03 - Reglementari Urbanistice și precizărilor R.L.U.
- se va respecta limita maximă de implementare a construcțiilor conform planșei de ,,Reglementări urbanistice A.03’’, respectând retrageri zona implant: spre latura NV cu acces din str. N. Andreescu 0.00 m , 3m fata de strada nou propusa latura NE, 3 m fata de latura SE, h/2 dar nu mai putin de 4m fata de SV - pentru subzona SzS, iar pentru subzona SzU limita maxima de implantare a constructiilor conf. planșei de ,,Reglementări urbanistice A.03’’.
Spații verzi propuse minim 20% la nivelul terenului reglementat - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 114 din 21.10.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, suprafață care va fi amenajată și întreținută și conform documentației de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale și auto din strada Nicolae Andreescu și strada nou propusă prin PUZ aprobat prin HCL 458/2018, identificată prin CF nr. 447329, nr. top. 447329 - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019 - 005618/14.11.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 393/13.05.2019 și de planșele nr. 01-Ed - Reglementări echipare edilitară lucrări hidroedilitare (apă-canalizare) și nr. 02-Ed - Reglementări echipare edilitară (electrice-telefonie) și conform Planului de acțiune asumat;

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ȘI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ȘANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timișoara va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 9.304 mp, este înscris în C.F. 447321 Timișoara, în suprafață de 2.182 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru locuințe; C.F. 447320, în suprafață de 2.179 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru locuințe; C.F. 447319, în suprafață de 2.178 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru locuințe; CF 447318, în suprafață de 300 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru utilități; C.F. 447317, în suprafață de 2.465 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru servicii și instituții publice, Timișoara, având ca proprietar pe S.C. LOMAS SERV S.R.L., beneficiar fiind S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., conform Declaratiei Notariale nr. 29 din 15 ianuarie 2020.

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar după reglementarea situației juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.
Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. A.05 - ,,Proprietăți asupra terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - "CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ȘI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ȘANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.
Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Generale Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S;
- Proiectantului: S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara