Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 372/06.07.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E", Josef Klapka FN, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-010955/04.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-010955/04.07.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-010955/04.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 13/29.09.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 19/17.05.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 7 din 21.02.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E", Josef Klapka FN, Timișoara, având ca beneficiar pe Citu Ioan Cosmin, întocmit conform Proiectului nr. 280/2016, realizat de S.C. Arhi 3d S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Funcțiunea principală propusă în zona studiată este de locuințe colective.
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,05
Regim de inaltime = P+2E
Număr maxim de unități locative: două corpuri de clădire/parcelă = 9 unități locative/corp - se admit 2 corpuri cuplate pe parcelă, rezultând maxim 18 unități locative/ parcelă.
Hmax cornișă = 9,00 m;
H max = 11,00 m;
Retragere față de limita posterioară = 16,00 m
Conf. Avizului de Oportunitate nr. 13/29.09.2016:
Retragere față de aliniament = 5,00 m
Retragere față de limitele laterale = 3,50 - 4,50 m
Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 7/21.02.2017: 24,4 % din suprafața totală a terenului - suprafață care va fi amenajată și întreținută.
Accesul auto și pietonal conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018—003783/28.06.2018.
Pentru parcela identificată prin CF 442301, nr. top 442301, se va realiza acces și iesire separată din și în strada Josef Klapka, conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.
Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 se va institui servitute de trecere cu piciorul și mașina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public și privat - conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.
Pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E", Josef Klapka FN, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este în suprafață totală de 9093,00 mp - terenuri înscrise în CF astfel: CF nr. 442301, nr. top 442301, în suprafață de 1668,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria și Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442293, nr. top 442293, în suprafață de 1714,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria și Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442309, nr. top 442309 în suprafață de 1896,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria și Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442318, nr. top 442318 în suprafață de 1803,00 mp; CF nr. 442303, nr. top 442303 în suprafață de 2012,00 mp.
Parcela identificată prin CF nr. 421015, nr. top 421015 (nr. CF vechi 145433, nr. cadastral vechi A 443/4/2/12) în suprafață de 845,00 mp, pentru care s-a emis Autorizația de Construire nr. 579/12.05.2015, nu se reglementează prin acest PUZ.

Art. 4: Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 280/2016, după instituirea servituților și trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și accesului la parcaje, conform planșei 02 "Reglementări urbanistice", planșa nr. 04 - "Proprietatea asupra terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E", Josef Klapka FN, Timișoara, beneficiar pe Citu Ioan Cosmin, proiectant S.C. Arhi 3d S.R.L. și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului Citu Ioan Cosmin;
- Proiectantului S.C. Arhi 3d S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIPOS ELENA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara