Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 285/21.05.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.288/22.05.2018, pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -11882/14.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11882/ 14.05.2019 al Direcției Generale Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciul Juridic din data de 16.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate, nr. SC2019 - 11882 / 14.05.2019;
Având în vedere Adresa nr. SC2019 -11882 / 14.05.2019 a Direcției Economice;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 18/30.01.2018 privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiții "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 288/22.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/30.01.2018 pentru aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Podul Eroilor" ;
Având în vedere Contractul de execuție lucrări nr. 40/30.03.2018 încheiat între Municipiul Timișoara și Asocierea SC Super Construct SRL si SC Pod Construct SRL;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;
Având în vedere prevederile Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 ***republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care se aplică doar pentru cantitățile de lucrări din contract rămase de executat, începând cu 01.01.2019;
Având în vedere prevederile art.7(1) și 8(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială coroborate cu prevederile art.221 din L98/2016 privind achizițiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) și lit. c), precum și alin. 4 lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Podul Eroilor", întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., conform Contractului de Prestare de Servicii nr. 201/19.08.2014, cu valorile prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se înlocuiește Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 288/22.05.2018 cu Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3:Se modifică articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local nr.288/22.05.2018 și va avea următorul conținut :" Se aprobă contribuția proprie a municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local in valoare de 134.450,57 lei (cu TVA inclus)".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Direcției Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara