Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 104/27.03.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe și funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, aeroportul utilitar Cioca


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-000154/08.02.2006 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 325/2005 - privind aprobarea "Studiului privind dezvoltarea spațială în Aglomerarea Urbană Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificata si completata cu Legea nr. 289/2006;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (c) și alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe și funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, aeroportul utilitar Cioca conform Proiectului nr. 23/2005, întocmit de S.C. Atelier Trei S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe și funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, aeroportul utilitar Cioca se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 71500 mp, este înscris în C.F. nr. 142169 nr. top. A 713/3 arabil extravilan, în suprafață de 8200 mp și nr. top A 715/1/4 arabil extravilan, în suprafață de 63300 mp, fiind proprietatea lui Popovici Dorin Ioan Gheorghe;

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe și funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, aeroportul utilitar Cioca și a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUZ, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi reglementate în conformitate cu declarația notarială nr. 201/07.02.2007, anexată la documentație.

Art. 3: Suprafața studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiului Timișoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentației.
După introducerea în intravilanul municipiului Timișoara întreaga suprafață de teren de 71500 mp va trece în zona B de impozitare.
Se vor respecta toate prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilități și ale organismelor abilitate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Biroul Control Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Centrului de Consiliere Cetățeni;
-Beneficiarului Popovici Dorin Ioan Gheorghe;
-Proiectantului S.C. Atelier Trei S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara