Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 194/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuințe colective" Calea Urseni nr. 14, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-001618/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ , sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara, republicată;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.210/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Timișoara - Calea Urseni";
În conformitate cu art. 25 alin. 1 și Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 2 lit. c și alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Imobil locuințe colective" Calea Urseni nr. 14, Timișoara, având ca beneficiari pe Nicolcescu Corina și Nicolcescu Ion, întocmit conform Proiectului nr. 25/2007, realizat de S.C. Right Hand S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime maxim de S/D+P+2E față de limitele laterale ale parcelelor vecine și S/D+P+3E+M/Er pentru frontul la Calea Urseni, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a cladirii cu lift, amplasarea construcției în conformitate cu condițiile impuse prin cap. 7.1 din Planul Urbanistic Zonal Calea Urseni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.210/1999, retragere minim 3 m față de aliniamentul stradal de la Calea Urseni, 3,00 m față de limitele de proprietate și minim 6,00 m față de limita posteroară a lotului; acces pietonal și auto din Calea Urseni și strada Rapsodiei, realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 55 %, coeficientul de ocupare al terenului CUT maxim = 3, spații verzi de minim 20 % din suprafața totala a parcelei.

Art. 3 : Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 113653 - Timișoara, având nr. cadastral 14223/3 în suprafață de 974 mp, fiind proprietatea lui Nicolcescu Corina și Nicolcescu Ion.

Art. 4 : Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5 : Rețelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localității, cu respectarea avizelor aferente și pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 6 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului Nicolcescu Corina și Nicolcescu Ion;
-Proiectantului SC Right Hand SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara