Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 534/24.10.2018
privind aprobarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru Energie și Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara, Domnul Nicolae Robu, cu nr.SC2018-22890 din data de 03.10.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 22891 din data de 03.10.2018 al Direcției de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25.10.2012 privind eficiența energetică;
Având în vedere prevederile Legii nr.121/18.07.2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere proiectul Strategiei Energetice a României pentru perioada 2018-2030, cu perspectiva anului 2050;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.739/05.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor (Covenant of Mayors) și aprobarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu cerințele Convenției Primarilor privind Clima și Energia și obligațiile asumate de Municipiul Timișoara în calitate de semnatar al Convenției Primarilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin. (2) litera b) și alin. (4) litera e) și f) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) lit.(f) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă adeziunea Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie (Covenant of Mayors for Climate and Energy), în vederea atingerii obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe teritoriul municipiului Timișoara cu cel puțin 40% până în anul 2030, prin măsuri și acțiuni-cheie pentru îmbunătățirea eficienței energetice și utilizării energiei din surse regenerabile, precum și pentru îndeplinirea obiectivului de creștere a capacității de adaptare și a rezilienței ecosistemului urban și reducerea vulnerabilității la efectele schimbărilor climatice.

Art.2: Prin adoptarea prezentei hotărâri, Municipiul Timișoara se angajează să parcurgă următoarele etape:
-Realizarea unei evaluări a riscurilor și vulnerabilităților legate de schimbările climatice pentru teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara;
-Să elaboreze Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC) în termen de 2 ani de la data aprobării de către Consiliul Local a adeziunii, pe baza Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timișoara 2014-2020 (PAED).
-Să elaboreze rapoarte privind progresele înregistrate, cel puțin o dată la doi ani, începând cu data prezentării Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Clima, în scopul evaluării, monitorizării și verificării.

Art.3: Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara - Domnul Nicolae ROBU în vederea semnării formularului de adeziune a Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, prezentat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a celorlalte documente conexe acestei adeziuni.

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5:Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Economice;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Sport-Cultură;
- Serviciului Școli Spitale;
- Serviciului Juridic;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Oficiului Convenției Primarilor pentru Climă și Energie Bruxelles;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara