Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 388/25.10.2005
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea Listei spațiilor proprietate privată a Municipiului Timișoara, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.110/14.07.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 16291/2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere adresa nr. 185/09.09.2005 a Serviciului Administrare Spații și Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr. 185/20.09.2005 a Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie , sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Dispoziția nr.2192/2005 a Primarului Municipiului Timișoara privind constituirea Comisiei pentru vânzarea cabinetelor medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical ce cad sub incidența Ordonanței de Urgență nr. 110/14.07.2005;
În baza art.4 din Ordonanța de Urgență nr. 110/14.07.2005 - privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;
Având în vedere art. 10 din Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;
Având în vedere Protocolul încheiat între Unitatea sanitară Spitalul Clinic Municipal Timișoara și Consiliul Local al Municipiului Timișoara nr.725/2003;
Având în vedere Protocolul încheiat între Unitatea sanitară Spitalul Clinic NR.1 Județean Timișoara și Consiliul Local al Municipiului Timișoara nr.934/2003;
Având în vedere Legea nr.422/2001- privind protejarea monumentelor istorice;
În baza Ordinului nr.2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor privind Lista monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art. 38 litera ( f) din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală , modificată;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a bunurilor imobile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Lista spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.110/14.07.2005, evidențiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Spațiile aflate în imobile cuprinse în Lista monumentelor istorice aprobate prin Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor vor fi vândute numai după obținerea avizului favorabil al Ministerului Culturii și Cultelor.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia pentru vântarea cabinetelor medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical ce cad sub incidența Ordonanței de Urgență nr. 110/14.07.2005 constituită prin Dispoziția nr. 2192/2005 a Primarului Municipiului Timișoara.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
-Direcției Economice;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Membrilor Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidența Ordonanței de Urgență nr. 110/14.07.2005 constituită prin Dispoziția nr.2192/2005 a Primarului Municipiului Timișoara;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara