Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Referendum 2018

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 206/04.04.2013
privind schimbul de imobile între Municipiul Timișoara și Ordinul Călugărițelor de la "Notre Dame" prin Episcopia Romano - Catolică de Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 9507/04.04.2013 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 7/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa nr. 1398/2011 a Episcopiei Romano - Catolică de Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/03.08.2012 privind trecerea imobilului situat în Timișoara Bv. Gen. Dragalina nr. 2, înscris în CF nr. 427521 Timișoara, CF vechi 30 cu top nr. 17156, 17157, din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara în vederea efectuării unui schimb de proprietăți;
Având în vedere prevederile art. 112, alin. (6), din Legea nr. 1/2011 privind educația națională;
Având în vedere Avizul Conform nr. 11639/20.12.2012 al Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, pentru schimbarea destinației imobilului - clădire și teren aferent, situat în Municipiul Timișoara, B-dul Gen. Dragalina nr. 2 - ce aparține Colegiului Tehnic de Vest Timișoara, din spațiu de învățământ în spațiu la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 49/30.01.2013 privind schimbarea destinației imobilului - clădire școală cu D+P+2E și a terenului aferent, situat în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 2 din spațiu pentru învățământ în spațiu cu altă destinație;
Având în vedere rapoartele de evaluare, întocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L pentru imobilul situat în Timișoara în Bv. Gen. Dragalina nr. 2 și pentru imobilul situat în Timișoara Bv. Gen. Dragalina nr. 8;
Având în vedere Procesele verbale nr. 1/28.02.2013 și nr. 2/03.04.2013 ale Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 2739/21.11.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 177/02.11.2012;
În conformitate cu prevederile art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și republicată;
În conformitate cu prevedereile art. 1763-1765 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se însușesc rapoartele de evaluare întocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L pentru imobilele situate în Timișoara, Bv. Gen. Dragalina nr. 2 și Bv. Gen. Dragalina nr.8.

Art. 2: Se aprobă schimbul de imobile, între Municipiul Timișoara și Ordinul Călugărițelor de la "Notre Dame" prin Episcopia Romano - Catolică de Timișoara, în condițiile menționate în Procesele verbale nr. 1/28.02.2013 și nr. 2/03.04.2013 ale Comisei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
- imobilul situat în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 2, înscris în CF nr. 427521 Timișoara, top nr. 17156, 17157, compus din clădire cu D+P+2E și teren construit și neconstruit în suprafață de 1485,00 mp, a cărui valoare este de 1.676.600,00 euro, conform Raportului de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L, trece prin schimb din proprietatea privată a Municipiului Timișoara, în proprietatea Ordinului Călugărițelor de la "Notre Dame";
- imobilul situat în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8 - Bv. Regele Carol I nr. 11, înscris în CF nr. 425407-C1-U2 Timișoara , top. nr. 17150/2/I, compus din clădire cu D+P+2E și teren construit și neconstruit în suprafață de 1578,00 mp a cărui valoare este de 1.731.400,00 euro, conform Raportului de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L, trece prin schimb din proprietatea Ordinului Călugărițelor de la "Notre Dame" în proprietatea privată a Municipiului Timișoara;

Art. 3: Municipiului Timișoara va achita Ordinului Călugărițelor de la "Notre Dame" prin Episcopia Romano - Catolică de Timișoara o sumă de 49.320,00 euro, cu titlul de sultă, care se va achita în lei la cursul BNR din ziua plății într-un cont comunicat ulterior de Episcopia Romano - Catolică de Timișoara.
Taxele notariale pentru efectuarea schimbului și intabularea în cartea funciară vor fi suportate în cote egale de către cele două părți.

Art. 4: Contractul de închiriere nr. 2739/21.11.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 177/02.11.2012 între Colegiul Tehnic de Vest și Ordinul Călugărițelor de la "Notre Dame" prin Episcopia Romano - Catolică de Timișoara, pentru imobilul situat în Timișoara Bv. Gen Dragalina nr. 8, înscris în CF nr. 425407-C1-U2, va înceta la data încheierii contractului de schimb.

Art. 5: Se mandatează domnul consilier juridic Silaghi Cosmin să semneze Contractul de schimb pentru Municipiul Timișoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Serviciul Juridic, Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Consiliului Județean Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Episcopiei Romano - Catolică de Timișoara
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Ministerului Educației Naționale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOȘIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara