Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 109/29.03.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/30.11.2010 privind aprobarea proiectului "Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C", Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 5543/18.03.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere", din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului) pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 3296/07.11.2008 și Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanțelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 397/26.10.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Infrastructură regională de afaceri și inovație în sector TI&C", str. Circumvalațiunii nr. 4, Timișoara;
În baza Ordinului ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 287/06.03.2010 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operațional regional 2007-2013;
În baza Hotărârii Consiliului al Municipiului Timișoara nr. 425/30.11.2010 privind aprobarea proiectului "Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C", Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1.-"Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere";
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.2), lit. b), alin. 4, lit. a) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/30.11.2010, articol care va avea următorul conținut:
"Art. 1. Se aprobă proiectul "Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C", în valoare totală de 19.159.203,27 lei, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere".

Art. 2: Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/30.11.2010, în sensul înlocuirii Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 425/30.11.2010 cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în ceea ce privește Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Art.3: Se aprobă modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/30.11.2010, articol care va avea următorul conținut:
"Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 8.285.815,49 lei, alcătuită din:
a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 7.217.067,83 lei;
b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 1.068.747,66 lei.

Art. 4: Se aprobă modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 425/30.11.2010, articol care va avea următorul conținut:
"Art. 4. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.956.319,95 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 3.656.319,95 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 2.300.000 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliției Locale;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara