Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 263/14.05.2013
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parc agrement, sport și servicii hoteliere", str. Avram Imbroane nr. 56, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2013-006261 /16.04.2013- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011, respectiv prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 11/04.05.2012 si Avizul Favorabil nr. 15/31.07.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 1605 din 15.02.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Parc agrement, sport si servicii hoteliere", str. Avram Imbroane nr. 56, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. PROMPT S.A., întocmit conform Proiectului nr. 81/2012, realizat de către S.C. PLASIS S.R.L. si S.C. ATELIER RGS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de D+P+11E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spații verzi de 30% din suprafața totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Parc agrement, sport si servicii hoteliere", str. Avram Imbroane nr. 56, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea perioada de valabilitate pâna la aprobarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Timișoara, timp în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Art. 4: Terenul studiat este în suprafață totală de 43.154 mp, este înscris în CF nr. 407588, Timișoara (CF vechi nr. 18743, nr. top vechi imobil 4545/1/1/2/1, 4546/1/2, 4546/2/1, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 18743), având nr. top 407588 - curți construcții, și proprietar asupra construcțiilor fiind S.C. PROMPT S.A., având interdicție de înstrăinare, grevare, restructurare, demolare, intabulare și încheiere în favoarea BANCA TRANSILVANIA S.A. SUC. TIMIȘOARA, care si-a exprimat acordul pentru realizare PUZ: "Parc agrement, sport și servicii hoteliere", str. Avram Imbroane nr. 56, Timișoara, prin adresa nr. 6465/10.04.2013.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Parc agrement, sport și servicii hoteliere", str. Avram Imbroane nr. 56, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Școli, Spitale, Baze Sportive și Instituții Culturale;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității:
- Compartimentului Control;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOȘIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara