Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 112/29.03.2011
privind aprobarea Protocolului privind proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, depus spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 de către Municipiul Timișoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 5743/22.03.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare Declarația comună a Municipiului Timișoara din România și a Orașului Szeged din Ungaria, semnată la Szeged, în data de 27 ianuarie 1998;
Având în vedere Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013, Axa prioritară 2 - "Întărirea coeziunii sociale și economice în regiunea de graniță", Domeniul major de intervenție 2.1. - "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor", Acțiunea 2.1.1. "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri" finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 242/29.06.2010 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Analizei cost-beneficiu și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în cadrul proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 - Axa prioritară 2 - "Întărirea coeziunii sociale și economice în regiunea de graniță", Domeniul major de intervenție 2.1. - "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor", Acțiunea 2.1.1. "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri" finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională;
Luând în considerare Notificarea cu nr. 12-2-152/2011/25 februarie 2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2011-004366/04.03.2011 de la Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin. (7), lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Protocolul privind proiectul "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, depus spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 de către Municipiul Timișoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de proiect, Protocol prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliției Comunitare;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara