Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 273/21.05.2019
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timisoara - construire centru multifuncțional" prin POR 2014-2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/25.02.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 11637/13.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11637/13.05.2019 al Direcției Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 11637/13.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11637/13.05.2019; ;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;
Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 9667/03.05.2019 înregistrata la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD2019-334/06.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara", cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea și completarea Acordului de parteneriat nr. SC2019-4681/26.02.2019 pentru realizarea proiectului "Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timisoara - construire centru multifuncțional" încheiat între Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă forma reeditată a Acordului de parteneriat conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/25.02.2019 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara