Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 410/20.11.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spatii pentru servicii - Construire clinica", str. Regele Carol I nr. 36, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-004724/09.11.2009 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei penrtu cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. 02/PV-12.08.2009 - favorabil;
Având în vedere Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 104/11.06.2009, Avizul Comisiei de Monumente nr. 23/Z/16.02.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) și alin. (5), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Spatii pentru servicii - Construire clinica", str. Regele Carol I nr. 36, Timișoara, având ca beneficiar pe BUTAS CORNEL DANUT si BUTAS CATITA ADI, întocmit conform Proiectului nr. 78/2008, realizat de S.C. TITZUNACO S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire ( tinand cont si de Avizul nr. 104/11.06.2009 al Consiliului Județean Timiș si Avizul Comisiei de Monumente nr. 23/Z/16.02.2009): regimul maxim de înălțime de P+1E+M, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație TH2008-007140/13.11.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv in incinta imobilului detinut in coproprietate, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G., procentul de ocupare al terenului POT max de 45%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 1,5, Hmax = 9,50, spații verzi de 12% din suprafața totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Spatii pentru servicii - Construire clinica", str. Regele Carol I nr. 36, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Imobilul studiat este identificat prin C.F. nr. 402002 - C1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8688), nr. top 16981, casa cu 8 apartamente, teren in suprafata de 851 mp - proprietari: Statul Roman cu cota 2/3, SC ELECTRONIC MOGA SRL cu cota 1/3, BUTAS CORNEL DANUT si BUTAS CATITA ADI cu cota de 139/851 mp teren.
Imobilul pentru care s-a intocmit aceasta documentatie si urmeaza a fi reglementat, este identificat prin CF individual nr. 402002-C1-U7 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 141293) - apartament 5A si teren 139/851 mp, aflat in proprietatea lui BUTAS CORNEL DANUT si BUTAS CATITA ADI.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Spatii pentru servicii - Construire clinica", str. Regele Carol I nr. 36, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului BUTAS CORNEL DANUT si BUTAS CATITA ADI;
-Proiectantului S.C. TITZUNACO S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara