Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 75/09.09.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 561/18.12.2015 pentru finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara", în baza Instrucțiunii nr.146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 21318/01.09.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NicolaeROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere:
- Hotărârea nr.349/31.07.2015 privind aprobarea documentației tehnice, implementarea și finanțarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara" în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 care modifică hotărârile anterioare;
- Hotărârea nr. 561/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 54103, "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara", și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Prevederile contractului de finanțare nr. 4774/20.10.2014 privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara", cod SMIS 54103;
- Prevederile art.41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții;
- Adresa ADR Vest nr.10164/09.08.2016, înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. CDD2016-560/10.08.2016;
- Instrucțiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă" din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013;
În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 561/18.12.2015 după cum urmează:
"Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara", cod SMIS 54103, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă", în scopul îndeplinirii integrale a activităților, obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia. "

Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcțiai Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara