Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 38/31.01.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari", str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2012-000419/18.01.2012 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 05/27.01.2011 și Avizul favorabil nr. 45/15.12.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari", str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timișoara, având ca beneficiar ASOCIATIA ONCOHELP, proprietari fiind NEGRU SERBAN MIRCEA, SIRBU DANIELA - ELVIRA, OPREAN CRISTINA MARINELA si ASOCIATIA ONCOHELP, pentru care s-a obținut acordul coproprietarilor imobilului inscris in CF 406392 Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4705, Timisoara) nr. top. 406392 (nr. top. vechi 12619, 12620), conform Declarației notariale nr. 4876 din data de 25 octombrie 2011, respectiv acordul proprietarului imobilelor inscrise in CF nr. 430747, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 106388, Timisoara) nr. top. 12621-12622/2 si CF nr. 415275, Timisoara nr. top. 12621-12622/1, conform Declarației notariale nr. 4875 din data de 25 octombrie 2011, întocmit conform Proiectului nr. 23/2011, realizat de BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DONICI LUMINITA ANCA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max S+P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2011-0003121/17.11.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,8, spații verzi de 30% din suprafața totală a parcelei, conform Avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 13/14.01.2012.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari", str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafață totală de 1.351 mp (suprafata totala masurata 1.341 mp) este înscris in CF 406392 - Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 4705/Timisoara), nr. top. 406392 (nr. top vechi 12619, 12620) - teren, cabinet medical si clinica oncologica in str. C. Porumbescu nr. 59, in suprafata de 777 mp, proprietari fiind Negru Serban Mircea, Sirbu Daniela Elvira, Oprean Cristina Marinela, Asociatia Oncohelp, in C.F. 415275 - Timișoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 5263/Timisoara), nr. top 12621-12622/1 - teren, casa si sediu firma cu spatii comerciale si atelier auto P+1E in str. C. Porumbescu nr. 61, in suprafata de 352 mp (suprafata masurata 346 mp) si in C.F. 430747 - Timișoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 106388/Timisoara), nr. top 12621-12622/2 - teren in str. C. Porumbescu nr. 61/A, in suprafata de 222 mp (suprafata masurata 218 mp), proprietar fiind Negru Serban Mircea.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari", str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutiei Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentul Control Intern;
- Beneficiarului ASOCIATIA ONCOHELP;
- Proiectantului BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DONICI LUMINITA ANCA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SORIN CHIRA

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara