Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 160/27.04.2010
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul de Inot Masters Timisoara, pentru derularea proiectului "Veteranii Masters"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-002559/02.04.2010 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Ținând seama de Adresa nr. SC2010-002559/03.02.2010 a Clubului de Inot Masters Timisoara si Fisa de management a proiectului "Veteranii Masters";
Având în vedere Informarea Serviciului Administrare Baze Sportive din cadrul Directiei Patrimoniu, privind analiza efectuata in data de 03.03.2010, a gradului de ocupare al bazinului de inot din Complexul sportiv Bega;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educației fizice și sportului, actualizata;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (6) lit. a), pct. 6 alin.(7) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă asocierea, pe perioada anului 2010 , între Municipiul Timișoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 și Clubul de Inot Masters, cu sediul în Timișoara, str.Catu Bogdan, nr.12, bl B7, sc C, ap.4, în vederea realizarii in comun, de catre partile contractante, a actiunilor necesare organizarii si desfasurarii proiectului "Veteranii Masters".
(2) Asocierea se va realiza , in următoarele condiții:
1.Municipiul Timișoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele:
1.1. Asigura accesul si folosinta gratuita a obiectivului cu destinatie sportiva Bazinul de inot din incinta Complexului Sportiv Bega, aflat in proprietate, la activitatile desfasurate de Clubul de Inot Masters Timisoara, pentru derularea proiectului "Veteranii Masters";
1.2. Atragerea in proiect a unor potentiali parteneri institutionali cu competente privind varstnicii, sportul sau sanatatea publica, ce actioneaza la nivelul comunitatii locale.
2. Clubul de Inot Masters Timisoara contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele:
2.1. coordonarea generala a managementului proiectului;
2.2. administrarea procesului de inscriere a varstnicilor interesati in proiect (inclusiv, actualizarea bazei de date cu informatii privitoare la participantii la proiect, evaluarea deprinderilor de inot si planificarea pe zile, ore si culoare);
2.3.asigurarea supravegherii cu personal specializat a persoanelor varstnice , care participa la proiect, pe durata practicarii inotului in bazinul din Complexul sportive Bega;
2.4. întocmeste împreună cu Serviciul Administrare Baze Sportive programul de folosire a obiectivului sportiv încredințat ;.
2.5. utilizeaza obiectivul cu destinatie sportiva , bazinul de inot pus la dispozitie, numai in scopul pentru care a fost incheiata prezenta asociere. Clubul de Inot Masters nu va percepe taxe sau contributii banesti de la persoanele varstnice, care se inscriu in proiectul "Veteranii Masters";
2.6. reprogrameaza activitatile proiectului la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara în cazurile în care aceasta organizează acțiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de reparații curente la obiectivul sportiv prevăzut la art.1.,pct.1.1;
2.7. respecta Regulamentul de Ordine și Funcționare al obiectivelor sportive prevăzute la art.1,pct.1.1.
2.8. atragerea in proiect a unor potentiali parteneri institutionali cu competente privind varstnicii, sportul sau sanatatea publica, ce actioneaza la nivelul comunitatii locale, cum ar fi: Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Asociatia Virstnicilor (fost Consiliul Seniorilor), Asociatia Pensionarilor, Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti, Casa de Asigurari de Sanatate, Directia Judeteana de Sanatate Publica Timis, Directia Judeteana pentru Sport Timis;
2.9. asigurarea comunicarii cu partenerii institutionali;
2.10. promovarea publica a proiectului (prin mass media, afise, etc.);
2.11. identificarea de parteneri institutionali pentru monitorizarea capacitatii de practicare a inotului din punct de vedere medical si realizarea de cercetari stiintifice cu privire la beneficiile practicarii inotului de catre varstnici;
2.12. monitorizarea si evaluarea proiectului;
2.13. la sfarsitul fiecarei etape din proiect va transmite catre Directia Comunicare o informare privind modul de realizare a obiectivelor proiectului.

Art. 2: (1) Directia Comunicare va urmari modul de derulare al contractului de asociere , privind derularea actiunilor din proiect;
(2) In baza informatiilor primite de la clubul sportiv, Directia Comunicare va intocmi semestrial si la sfarsitul anului, Raportul de evaluare intermediar si final al proiectului.

Art. 3: Se aproba Contractul de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul de Inot Masters Timișoara, pentru realizarea în comun a actiunilor din proiectul de utilitate publica "Veteranii Masters" , conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Comunicare si Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitara ;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Directiei Comunicare ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Drumuri si Transporturi ;
- Direcției de Mediu;
- Directiei Fiscala ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Directiei de Asistenta Sociala Comunitara ;
- Clubului de Inot Masters;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara